Zespół negocjacyjny

Zespół negocjacyjny - zespół osób przygotowujących i prowadzących negocjacje, dobieranych ze względu na wiedzę, z powodu określonych cech osobowości, umiejętności oraz specyfiki roli, jaką mają odgrywać w zespole.

Spis treści

Liczebność zespołu negocjacyjnego

Liczebność zespołu uzależniona jest od przedmiotu negocjacji, jednak za optymalny skład zespołu uznaje się pięć osób, które pełnią następujące role:
 • przewodniczący - osoba odpowiedzialna za przebieg i porządek spotkania negocjacyjnego, wyznacza kolejność osób zabierających głos, wyznacza przerwy;
 • protokolant - odpowiedzialny za sporządzanie notatek z przebiegu rozmów, przytaczanie ich fragmentów, redagowanie streszczeń;
 • słuchacz - wysłuchuje pozostałych negocjatorów i określa, które problemy pominięto;
 • krytyk - zajmuje się krytyczna oceną negocjatorów, jak i przebiegu spotkania;
 • kontroler - jego zadaniem jest ocena rezultatów spotkania i decyzja o ustępstwach.


W spotkaniu negocjacyjnym mogą uczestniczyć inne osoby takie jak: inżynierowie i eksperci w danej dziedzinie, psycholog, prawnik, tłumacz itd.

Cechy członków zespołu negocjacyjnego

Wszyscy członkowie zespołu powinni charakteryzować się następującymi cechami:
 • umiejętnością pracy w zespole;
 • opanowaniem;
 • podporządkowaniem interesom ogółu;
 • szacunkiem ze strony przeciwników;
 • zaufaniem do członków zespołu;
 • zdolnością szybkiego myślenia;
 • swobodą nawiązywania kontaktów;


Przygotowując spotkanie negocjacyjne należy zastanowić się, która z osób posiada najodpowiedniejsze cechy na dane stanowisko.

Zobacz teżBibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.