Zebranie wcześniejszych doświadczeń (PRINCE2) ang. capturing previous lessons

Zebranie wcześniejszych doświadczeń - podproces przygotowania projektu.

Spis treści

Podstawowa zasada

W fazie przygotowywania projektu warto zebrać wcześniejsze doświadczenia zdobyte przez inne projekty, kierownictwo firmy lub programu oraz zewnętrzne organizacje dotyczące zalet i wad zastosowanych procesów, procedur, technik i narzędzi, a także odnośnie tego, kiedy zostały one użyte, jak i przez kogo.

Kontekst

Skorzystanie z doświadczeń wcześniejszych projektów może wpłynąć na realizację kolejnych podprocesów:

Warto powtarzać tę czynność, sięgając dalej - poza zakres prowadzonego w ramach projektu Dziennika Doświadczeń na różnych etapach jego realizacji. Zarówno w momencie przejścia od ogólnego (Przygotowanie projektu) do szczegółowego spojrzenia na projekt (Inicjowanie projektu), jak i w czasie przeglądu poszczególnych etapów (Zarządzanie Zakresami Etapów).

Opis

Dobrym sposobem na zebranie doświadczeń z wcześniejszych projektów może okazać się zorganizowanie warsztatów. Ich uczestnikami mogłyby być wszystkie zainteresowane strony oraz osoby, które pracowały przy poprzednich tego typu projektach.

Ponadto, PRINCE2 zaleca wykonanie w ramach tego podprocesu niżej wymienionych czynności:
  • stworzenie Dziennika Doświadczeń
  • przegląd wcześniejszych Raportów Doświadczeń stworzonych na potrzeby podobnych projektów pod kątem rozwiązań, które mogłyby znaleźć zastosowanie w danym projekcie - mogą to być m.in. wyniki audytów i przeglądów projektu
  • przegląd różnego rodzaju doświadczeń kierownictwa organizacji lub programu, jak również zewnętrznych organizacji
  • konsultacje z osobami lub zespołami, które posiadają odpowiednie doświadczenie w podobnych projektach
  • o ile będzie to możliwe, zapisanie wszelkich zebranych wskazówek w Dzienniku Doświadczeń


Własność

Wytwórcą powstałego na podstawie poprzednich projektów Dziennika Doświadczeń jest Kierownik Projektu, natomiast testerem jest w tym wypadku Przewodniczący.

Wejścia i wyjścia

Elementem wejściowym tego podprocesu są wcześniejsze Raporty Doświadczeń, z których następnie zbierane są doświadczenia istotne z punktu widzenia danego projektu, natomiast elementem wyjściowym jest stworzony w czasie jego realizacji Dziennik Doświadczeń.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.