Zdolności interpersonalne ang. human skills

Zdolności interpersonalne - jedna z wymaganych kategorii kompetencji kierowniczych. Pochodna cech psychologicznych i wiedzy składająca się na zdolność do rozumienia innych ludzi i wpływania na ich zachowania, zarówno na poziomie jednostkowym jak i grupowym. Zdolności interpersonalne mają znaczenie na każdym szczeblu zarządzania organizacją, ale podstawowe znaczenie mają dla kierowników średniego szczebla.

Definicje szczegółoweUmiejętności interpersonalne są niezwykle istotne w pracy menedżera. Kierowanie ludźmi wymaga bowiem wyczucia, szacunku i zaufania. Skuteczny menedżer dobiera swoich współpracowników również pod kątem ich zdolności interpersonalnych, tak by zwiększać zadowolenie podwładnych oraz efektywność i wydajność zespołu. Także wyniki badań dwóch amerykańskich naukowców D.A. Whetten'a i K.S. Cameron'a wskazują, że w zarządzaniu zasadnicze znaczenie mają dwie grupy czynników: zdolności personalne i interpersonalne. Wśród zdolności personalnych Whetten i Cameron wymieniają:
  • doskonalenie samoświadomości;
  • identyfikację własnych celów i wartości;
  • zarządzanie stresem;
  • twórcze rozwiązywanie problemów.


Zdolności interpersonalne obejmują z kolei:
  • umiejętność komunikowania się (skutecznego słuchania i mówienia);
  • umiejętność posługiwania się własnym autorytetem i wpływem na innych;
  • umiejętność motywowania innych;
  • skuteczne delegowanie i grupowe podejmowanie decyzji;
  • umiejętność zarządzania konfliktami.


Zobacz też

Bibliografia

  • T. Listwan: Zarządzanie kadrami, C.H.Beck, Warszawa 2010
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.