Zasady projektowania kanałów dystrybucji

Zasady projektowania kanałów dystrybucji - decyzje dotyczące projektowania kanałów dystrybucji podejmuje producent, hurtownik lub detalista. To, która instytucja może je podejmować, zależy od ich pozycji ekonomicznej, zdolności finansowej, zasobów ludzkich i rzeczowych, prestiżu itp.

Projektowanie kanałów dystrybucji jest ważne, ponieważ pozwala ustalić, jakie podmioty, w jaki sposób i w jakim stopniu oddziaływają na strukturę i sposób funkcjonowania kanałów dystrybucji określonych produktów.

Udział w projektowaniu kanałów jest albo aktywny (co oznacza, że dana instytucja ma wpływ na ich kształtowanie),albo pasywny (polega na akceptowaniu lub odrzucaniu propozycji innych podmiotów). Najczęściej decyzje związane z wyborem kanału podejmuje producent, co jest efektem tego, że to on jest najbardziej zainteresowany zbytem swojego towaru.

Spis treści

Wymagania dotyczące projektowanych kanałów dystrybucjiProjektowany kanał dystrybucji powinien spełniać poniższe wymagania:
 • produkt ma być dostępny dla maksymalnej liczby nabywców rynku docelowego;
 • pośrednicy w kanale dystrybucji powinni realizować działania dystrybucyjne określone przez przedsiębiorstwo;
 • kanał dystrybucji powinien być zdolny do przemieszczenia odpowiedniej ilości produktu zgodnie z wymaganiami rynku docelowego;
 • Zamierzone cele dystrybucyjne mają być osiągnięte przy minimalnym koszcie.


Zasady projektowania kanałów dystrybucjiKanały dystrybucji projektujemy według następujących zasad:
 • Określenie produktu, który jest przedmiotem zbytu, opisanie jego cech np. produkt częstego zakupu, produkt prosty lub skomplikowany.
 • Odpowiedź na pytanie: Do kogo ma nasz produkt dotrzeć?
  • do wszystkich;
  • do określonej grupy konsumentów (np. nabywcy instytucjonalni lub indywidualni).
 • Dokładna analiza rynku;
 • Określenie celów przedsiębiorstwa:
  • penetracja rynku;
  • zwiększenie udziału w rynku kilku lub kilkunastu krajów;
  • okresowe zwiększenie sprzedaży na rynku.


Do określenia długości i szerokości kanału należy korzystać z kryteriów:
 • ekonomicznych - koszty handlowe, wielkość sprzedaży, nakłady inwestycyjne, itp.;
 • organizacyjnych - gospodarowanie zapasami, transport produktów, ubezpieczenie, płatność, itp.;
 • informacyjnych - wymiana informacji, podział zadań w zakresie promocji, możliwość kontroli przepływu towarów i cen, itp..


Etapy projektowania kanałów dystrybucjiWybór właściwego kanału dystrybucji, szczególnie na rynkach zagranicznych, nie może być nagły lub przypadkowy. Wadliwy dobór pośrednika bywa przyczyną niepowodzenia całej strategii marketingowej.

Projektowanie kanału składa się z następujących etapów:
 • Analiza sytuacji na rynku i zachowań uczestników rynku - przedsiębiorstwo może się spotkać z sytuacją, w której np.:
  • następują zmiany preferencji nabywców i ich postępowania;
  • zmieniają się warunki prawne funkcjonowania na rynkach zagranicznych;
  • pojawiają się konflikty między uczestnikami kanału;
  • produkty wchodzą w fazę nasycenia lub spadku;
  • wprowadzone są nowe produkty;
  • następują zmiany w strategii marketing-mix.
 • Należy także podjąć decyzję o liczbie pośredników na każdym ze szczebli dystrybucji, a więc o szerokości kanału. W tym przypadku może wystąpić dystrybucja:
  • intensywna,
  • selektywna,
  • ekskluzywna.
 • Ostatni etap to ocena i wybór pośredników w kanale dystrybucji. Konieczne jest zebranie informacji o potencjalnych pośrednikach. Następnie, ze względu na różne kryteria, ocenia się konkretne przedsiębiorstwa. Do kryteriów zaliczyć można:
  • wielkość i zakres obsługiwanego rynku;
  • obowiązki, jakie bierze na siebie pośrednik (spedycja, ubezpieczenie towaru, transport, składowanie, promocja);
  • częstotliwość dostaw i wielkość jednorazowej partii towaru;
  • możliwość finansowania dostaw;
  • forma płatności;
  • sytuacja finansowa.


Bibliografia

 • Polityka dystrybucji, logistyka.wiedza.diaboli.pl
 • Barbara Grzesiak: Zasady projektowania kanałów dystrybucji, Encyklopedia zarządzania
 • J. Altkorn (red.): Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu 2004
 • A. Czubała: Dystrybucja produktów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
 • R. Kłeczek: W. Kowal, P. Waniowski, J. Woźniczak: Marketing, Ossolineum, Wrocław 1992
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.