Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu - jedna z podstawowych zasad prawa pracy. Dnia 1 stycznia 2004 roku wprowadzona do pierwszego działu Kodeksu pracy w rozdziale zatytułowanym: Równe traktowanie w zatrudnieniu (art. 18a do 18e K.p.). Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na jakiekolwiek okoliczności. Ochroną zasady równego traktowania w zatrudnieniu objęci są:
  • kandydaci do pracy;
  • pracownicy;
  • byli pracownicy.

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu w praktycePracownicy powinni być równo traktowaniu w zakresie:
  • nawiązywania stosunku pracy;
  • rozwiązywania stosunku pracy;
  • warunków zatrudnienia;
  • awansowania;
  • dostępu do szkolenia w celu przygotowania zawodowego.
Wszystko to bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.