Zarządzanie przez motywację

Zarządzanie przez motywację - całokształt działań i decyzji, podejmowanych przez każdego menedżera, mających na celu mobilizowanie pracownika do bardziej wytężonej pracy, pobudzając go do wkładania maksimum wysiłku w wykonywane zadania aby przekładało się to na wyniki osiągane przez organizacje i prowadziło do jej rozwoju.

Charakterystyka

Motywowanie do pracy polega na stosowaniu szeregu zróżnicowanych narzędzi i instrumentów oddziaływania na człowieka. Każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, czyli system oddziaływań na swoich uczestników, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej pracowników.

Pobudzanie do pracy sprowadza się do:
 • stwarzania określonych zachęt, zarówno materialnych (premia, płaca, nagroda), jak i niematerialnych (pochwała, prośba, wyrazy uznania);
 • stwarzania sytuacji przymusowych przez stosowanie nakazów, gróźb i różnego rodzaju kar.
Środki przymusu mają zdecydowanie mniejszą siłę motywacyjną niż środki zachęty. Dlatego coraz większą wagę przywiązuje się do poszukiwania sposobów pobudzania pracowników do pracy w taki sposób, aby działali oni z ochotą i z własnej woli realizowali wytyczone zadania.

Motywowanie do pracy wynika z różnych pobudek i potrzeb które człowiek odczuwa. Zgodnie z teorią hierarchii potrzeb A. Maslowa, ludzie są motywowani przez system pięciu podstawowych potrzeb. Są nimi w kolejności:
 • potrzeby fizjologiczne;
 • potrzeby bezpieczeństwa;
 • potrzeby przynależności;
 • potrzeby szacunku;
 • potrzeby samorealizacji.


Z hierarchii tej wynika, że charakter bodźców, jakich należy używać do motywowania pracowników zależy między innymi od tego, jakie potrzeby najsilniej oni odczuwają. Zdaniem P. Druckera podstawowym i najpopularniejszym narzędziem wpływania na pracowników jest system nagradzania w organizacji. Jest to system sprawdzony i okazuje się zawsze skuteczny. Każdy pracownik wiedząc, że jego praca zostanie odpowiednio oceniona stara się wykonywać wszystkie obowiązki jak umie najlepiej. Przyczynia się to nie tylko do tego, że dana osoba zostanie doceniona, ale zwiększa to przede wszystkim efektywność całej organizacji i pobudza jej rozwój. Dlatego niezwykłą rolę odgrywa motywacja, a w tym głównie dobór właściwych instrumentów do zachęcenia pracowników do pracy. Trudno jest jednak sformułować konkretną procedurę postępowania kierownictwa z podwładnymi, ponieważ musiałaby ona uwzględniać całe bogactwo różnorodnych, indywidualnych postaw i zachowań pracowniczych. Aby skutecznie realizować technikę zarządzania przez motywację należy pamiętać istotnych kwestiach:
 • elementarną potrzebą każdego człowieka jest bycie docenionym i zauważonym, dla zaspokojenia tej potrzeby każdy jest gotowy uczynić bardzo wiele;
 • zróżnicowanie zachowań i narzędzi oddziaływania kierowniczego stosownie do indywidualnych potrzeb, wrażliwości, temperamentu i innych cech rodzinnych;
 • potrzeby już zaspokojone nie wpływają motywująco na wzrost aktywności człowieka;
 • należy postępować z podwładnymi tak, jakby się chciało samemu być traktowanym. Trzeba pamiętać, że wszyscy jesteśmy ludźmi i chociaż różnimy się wyglądem to wszyscy mamy jeden wspólny element, jakim są uczucia.


Umiejętne stosowanie tej techniki może przynieść wiele korzyści dla firmy. Może też wpłynąć dodatnio na człowieka, który czując się potrzebnym i docenionym przez innych pracuje bardziej efektywnie i chętnie dając z siebie więcej niż zwykle.

Bibliografia • P. Drucker: Zarządzanie w czasach burzliwych, AE, Kraków 1995
 • B. Kaczmarek, Cz. Sikorski: Podstawy zarządzania, PWN, Warszawa 1997
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.