Zarządzanie projektami Przekierowano ze strony: Zarządzanie projektem ang. project management

Zarządzanie projektami (zarządzanie przedsięwzięciami, błędnie zarządzanie projektem) – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi planowanie, harmonogramowanie, realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.

Spis treści

Opis dziedziny

Najprościej można powiedzieć, że zarządzanie projektem to dziedzina zajmująca się efektywnym osiąganiem celów projektów przy jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka, jak również jest dziedziną zajmującą się budowaniem motywacji zespołu projektowego i właściwą komunikacją pomiędzy uczestnikami projektu.

Można też powiedzieć, iż jedną ze składowych zarządzania projektem jest praktyczna wiedza o eliminowaniu ryzyka porażki na poziomie całego cyklu życia projektu. Ryzyko w projekcie bierze się głównie z niemożliwości wyeliminowania niepewności związanej z przyszłymi wydarzeniami na każdym etapie projektu wynikającej z dynamiki komunikacji pomiędzy uczestnikami, zmiennej wydajności zespołów projektowych, błędnego planowania oraz czynników otoczenia zewnętrznego.

Z innego punktu widzenia, zarządzanie projektem można zdefiniować jako naukę o definiowaniu i osiąganiu celów przy jednoczesnej maksymalnie możliwej optymalizacji użycia zasobów (np. czasu, pieniędzy, ludzi, itd.).

Zarządzanie projektem to pole działania i odpowiedzialności wielu osób w tym sponsora, kierownika projektu oraz uczestników projektu.

Ze względu na zakres uprawnień, odpowiedzialności i poziom wymaganych kompetencji najbardziej wyróżniającą się rolą w projekcie jest rola kierownika projektu. Kierownik projektu uczestniczy bezpośrednio w procesie zarządzania projektem, zajmuje się koordynacją zadań projektu pomiędzy uczestnikami projektu, utrzymuje motywację zespołu projektowego, w taki sposób by zrealizować założone cele projektu eliminując po drodze występujące problemy i ryzyka. Istotnym zakresem odpowiedzialności kierownika projektu jest również poprawna komunikacja ze sponsorem projektu i uczestnikami projektu w celu jasnego precyzowania kierunku kolejnych zmian i zauważania nowo pojawiających się zagrożeń.

Inną istotną rolą w projekcie jest sponsor projektu, który powołuje projekt do życia. Sponsor projektu jest jednocześnie osobą najbardziej uprawnioną do podejmowania wszelkich decyzji w projekcie, ale najczęściej podejmującą w projekcie decyzje kluczowe, w tym również mogące redefiniować zakres, budżet lub czas realizacji projektu. Sponsor podejmuje często również decyzję, co do wyboru kierownika projektu i przez cały czas wspiera jego osobę w trakcie realizacji projektu. Wszelkie decyzje sponsora są zawsze wiążące dla kierownika projektu.

W języku polskim przyjęły się głównie dwie nazwy określające tę samą dziedzinę wiedzy, zarządzanie projektami (zamiast zarządzania projektem) oraz zarządzanie przedsięwzięciami, z czego to pierwsze cieszy się największą popularnością. Wśród osób zajmujących się tą nauką zawodowo dużym powodzeniem cieszy się także angielskojęzyczne sformułowanie project management.

Podejścia

Ogólnie rzecz biorąc współcześnie stosuje się dwa podejścia do zarządzania projektami. Podejście "tradycyjne" identyfikuje sekwencje kroków, jakie muszą zostać wykonane. W przeciwieństwie do tego, w drugim podejściu projekt jest widziany raczej jako zbiór stosunkowo małych zadań, niż jako kompletny proces.

Podejście tradycyjne (formalne)

W tradycyjnym podejściu, wyróżniamy 5 faz projektu:
 1. inicjacja projektu
 2. planowanie projektu
 3. wykonywanie projektu
 4. monitorowanie projektu
 5. ukończenie projektu


Nie każdy projekt jednak przejdzie przez wszystkie te fazy, jako że projekty mogą zostać anulowane, i często w praktyce są, zanim osiągną swój koniec. Niektóre projekty nie posiadają kilku z wymienionych faz, niektóre zaś przechodzą przez niektóre z etapów kilkakrotnie.

Podejście nowoczesne (zwinne)

W podejściu nowoczesnym projekt jest dzielony na małe, trwające 1-3 tygodni iteracji. Po każdej odbiorca otrzymuje użyteczny fragment lub element końcowego produktu. W projektach takich przedkładane są:
 1. ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia
 2. działające produkty ponad obszerną dokumentację
 3. współprace z klientem ponad formalne ustalenia
 4. reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem.


Podejściu temu zarzuca się przede wszystkim brak planowania, budżetowania i zarządzania ryzykiem, jednak badania[1] pokazują, że sukcesem kończy się 42% projektów zwinnych i tylko 14% tradycyjnych.

Zarządzane czynniki

Zarządzanie projektami stara się objąć następujące zmienne czynniki:

Trzy pierwsze czynniki są ściśle z sobą powiązane równaniem równowagi projektu. Zawsze ustalenie dwóch z nich powoduje, że trzeci jest wynikowy. I tak np. ustalenie zakresu projektu i harmonogramu ustala jego koszty zgodnie z zasadą, iż większy zakres wymaga większego budżetu. Ustalenie krótszego czasu wykonania, w większości przypadków powiększa koszty. Obniżenie budżetu zawsze wiąże się z ograniczeniem zakresu, wydłużeniem czasu projektu lub obu naraz.

Zobacz też

Bibliografia

 • Zarządzanie projektami, Wikipedia pl
 • Project management, Wikipedia en
 • Monika Bizub, Sławomir Wawak: Zarządzanie projektem, Encyklopedia zarządzania
 • Beata Jałocha: Podstawy zarządzania projektami - materiały szkoleniowe, GT Mentor, Kraków maj 2011
 • H. Kerzner: Advanced Project Management, Wiley, 2nd edition, USA 2004
 • B. Dałkowski, L. Staśto, M. Zalewski (red): NCB Polskie wytyczne kompetencji IMPA, ver. 3,0, Stowarzyszenie Project Management Polska, Warszawa, 2009
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)-Fourth Edition. Project Management Institute (2008), Newtown Square
 • S. Spałek: Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004
 • M. Trocki, E. Sońta-Drączkowska (red.): Strategiczne zarządzanie projektami, Bizzare, Warszawa 2009


!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.