Zarządzanie płynnością finansową ang. accounting liquidity management

Zarządzanie płynnością finansową - zespół zadań dotyczących płynności finansowej przedsiębiorstwa, polegający na utrzymywaniu odpowiedniej ilości środków pieniężnych i linii kredytowych.

Spis treści

Płynność finansowa

Płynność finansowa to jeden z elementów oceny finansowej przedsiębiorstwa. Opóźnienia w wywiązywaniu się ze zobowiązań powodują nieufność kontrahentów i kredytujących instytucji finansowych, co może doprowadzić w skrajnych przypadkach do bankructwa. Natomiast zbyt wysoki poziom płynności powoduje zamrożenie części kapitału obrotowego, a tym samym zmniejszenie rentowności przedsiębiorstwa.

Od płynności zależy czy w terminie wypłacane jest Wynagrodzenie Pracownikom, zobowiązania dostawcom za dobra i usługi oraz czy firma jest w stanie dokonać zakupów dóbr i usług, kiedy są one potrzebne do zaspokojenia własnych potrzeb.

Cele zarządzania płynnością finansową

Celem nadrzędnym zarządzania płynnością finansową jest utrzymywanie ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Innymi celami są cele związane z realizacją celów finansowych:
 • maksymalizacja przepływów pieniężnych,
 • maksymalizacja zysków lub minimalizacja Kosztów,
 • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa.


Znaczenie płynności finansowej

Płynność finansowa jest równie ważną cechą określającą kondycję finansową przedsiębiorstwa jak osiągany Zysk. Gdyby przedsiębiorstwo wykazywało zysk, ale nie miało zdolności do spłaty krótkoterminowych zobowiązań, zmuszone byłoby ono do ogłoszenia upadłości. Brak płynności nie pozwala firmie dalej prowadzić działalności, gdyż brak jest środków na wywiązywanie się z umów.

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który jest niewypłacalny (nie wykonuje wymagalnych zobowiązań lub jego zobowiązania przekraczają wartość jego majątku). Oddalenie upadłości przez sąd może mieć miejsce, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań nie przekracza 3 miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości Bilansowej przedsiębiorstwa (chyba że niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały).

Płynność finansowa a interesariusze

Interesariusze wpływający na płynność finansową przedsiębiorstwa:

Interesariusze Rodzaj wpływu
dostawcy terminy płatności, ceny, częstotliwość dostaw
odbiorcy terminy płatności, ceny, częstotliwość dostaw
pracownicy wynagrodzenia, decyzje wpływające na działalność przedsiębiorstwa
banki depozyty, kredyty
ubezpieczyciele ubezpieczenia
Urząd Skarbowy podatki, wymóg informowania
ZUS ubezpieczenia społeczne, wymóg informowania
społeczności lokalne np. wpływ rodzin pracowników, ekologów itp.
właściciele kształtowanie kierunków działalności przedsiębiorstwa, dywidendy
analitycy finansowi ratingi finansowe
organy regulacyjne regulacje prawne


Interesariusze wymagający informowania o płynności finansowej przedsiębiorstwa:
 • banki,
 • ubezpieczyciele,
 • Urząd Skarbowy,
 • ZUS,
 • społeczności lokalne,
 • właściciele,
 • analitycy finansowi,
 • GUS.


Strategia zarządzania płynnością finansową

Etapy wdrażania strategii zarządzania płynnością finansową:
 1. Sprecyzowanie celów ogólnych.
 2. Ustalenie relacji celów w kategoriach: dochód-ryzyko.
 3. Analiza czynników zewnętrznych i wewnętrznych kształtujących płynność finansową przedsiębiorstwa.
 4. Wybór strategii (konserwatywna, agresywna czy umiarkowana).
 5. Operacjonalizacja - wprowadzenie strategii i jej kontrola.

Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstwa

 1. Czynniki zależne od przedsiębiorstwa:
  • wpływające na wszystkie składniki kapitału obrotowego:
  • wpływające na niektóre składniki kapitału obrotowego:
   • zmienność przepływów pieniężnych,
   • bieżąca oczekiwana stopa dochodu z aktywów operacyjnych (marże),
   • stopa zysku ze sprzedaży.


 1. Czynniki niezależne od przedsiębiorstwa:
  • wpływające na wszystkie składniki kapitału obrotowego:
   • bieżąca i oczekiwana koniunktura gospodarcza,
   • podatki i koszty,
   • koszt inwestycji w środki trwałe,
   • koszt siły roboczej,
   • wartość aktywów (np. ceny na rynku nieruchomości);
  • wpływające na niektóre składniki kapitału obrotowego:
   • koszt kapitału obcego,
   • koszt kapitału ogółem,
   • stopień asymetrii informacji o przyszłych źródłach finansowania,
   • dostępność kapitału w danych warunkach.


Pomiar płynności finansowej

Ocenę płynności finansowej wykorzystują przede wszystkim osoby zarządzające przedsiębiorstwem, a także banki przy decyzjach o udzielaniu kredytów. Pomiaru płynności finansowej dokonuje się z użyciem wskaźników płynności.

Wskaźniki płynności finansowej możemy podzielić na dwie grupy:
 • statyczne - obliczane punktowo na podstawie wyników w bilansie - wykorzystywane są najczęściej wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik płynności szybkiej (przyspieszonej) i wskaźnik płynności natychmiastowej (płynności podwyższonej, natychmiastowej wymagalności). Wskaźniki statyczne są niestety często obarczone dużym błędem;
 • dynamiczne - można je wyliczyć na podstawie dokumentów zestawiających wartości przepływów pieniężnych. Takim dokumentem jest przede wszystkim Rachunek przepływów pieniężnych.


Więcej o wskaźnikach płynności finansowej w artykule Płynność finansowa.

Zobacz też

Bibliografia

 • Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, wykłady dr Agaty Adamskiej (Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie) z dni 14 i 28 lutego 2011 r.
 • Płynność finansowa, Wikipedia pl
 • Accounting liquidity, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.