Zarządzanie kadrami ang. personnel management, zarządzanie personelem

Zarządzanie kadrami – działania umożliwiające ludziom pracującym i zatrudniającym ich organizacjom uzgodnienia w obszarze spraw pracowniczych.

Spis treści

Charakterystyka szczegółowaKierowanie ludźmi jest ciągłym rozwiązywaniem problemów, które występują w układzie przełożony-podwładny. Ludzkie zachowania, odczucia i postawy są niekiedy bardzo różne. Jest to konsekwencja zróżnicowania samych ludzi, którzy maja różne doświadczenia, poglądy i aspiracje, czasem różnie też widzą swoją rolę w organizacji i rolę kierownika w urzeczywistnieniu ich celów. Kierowanie jest więc procesem planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych jej zasobów do osiągnięcia ustalonych celów.

Funkcje zarządzania personelem

  • funkcja planowania - wymaga przewidywania czynników mogących mieć wpływ na działalność organizacji i przygotowuje odpowiednie do nich sposoby działania;
  • funkcja organizowania - obejmuje ciąg czynności przygotowawczych do realizacji zaplanowanych zadań. Rola kierownika sprowadza się tutaj do utworzenia takiej struktury organizacyjnej, która uwzględniając dane wynikające z zakończonych czynności planistycznych, sprzyjałaby realizacji podejmowanych zadań;
  • funkcja przewodzenia - obejmuje zbiór oddziaływań na całość zorganizowaną, aby wszystkie jej części przyczyniały się do osiągnięcia wyznaczonego celu;
  • funkcja kontrolowania - obejmuje czynności polegające na porównywaniu rzeczywistego przebiegu działań z przyjętym wzorcem.
Do głównych zadań działów kadrowych należy: pozyskiwanie najlepszych kandydatów do pracy, utrzymywanie niezbędnego personelu oraz motywowanie wszystkich pracowników do zwiększania efektywności. Całkiem niedawno dział personalny nazywany kadrami pełnił wyłącznie usługową funkcję w przedsiębiorstwie, zapewniając sprawną administrację kadrową. Obecne działy personalne postrzegane są jako partner w biznesie i oczekuje się od nich współodpowiedzialności za realizację celów biznesowych firmy.

Różnice między ZZL a zarządzaniem kadrami

W ujęciu chronologicznym pierwszym pojęciem stosowanym do określenia zadań personalnych firmy było właśnie zarządzanie personelem (kadrami). Z kolei termin Zarządzanie zasobami ludzkimi zaczął być stosowany w Stanach Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku jako odpowiedź na zmiany zachodzące zarówno wewnątrz organizacji, jak i w ich otoczeniu. Duży wpływ wywarły zmiany w stosowanych metodach zarządzania, których celem było zapewnienie wysokiej jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług poprzez wprowadzenie systemów ścisłej współpracy wszystkich działów organizacji.. Obecnie przyjmuje się, iż pojęcie zarządzanie zasobami ludzkimi jest szersze od pojęcia zarządzanie personelem i to ono stosowane jest najczęściej w przypadku omawiania funkcji personalnej.

Tab. 1. Różnice funkcjonalne
Rodzaj różnicy Zarządzanie personelem Zarządzanie zasobami ludzkimi
Realizacjagłównie komórki funkcjonalne, pełniące rolę nadzoru w zakresie spraw osobowych nad kierownictwem liniowym i operacyjnymwymaga zaangażowania całego kierownictwa, a zwłaszcza kierownictwa naczelnego. Komórki personalne pełnią funkcje inspiratorskie i doradcze
Struktura organizacyjnaoddzielne funkcje i brak powiązania ze strategią ekonomiczną organizacjifunkcje zintegrowane organizacyjnie i koncepcyjnie. Strategia personalna zintegrowana ze strategią organizacji.
Rola specjalistówadministrowanie, porządkowanie, instruowanieprzewidywanie problemów i przygotowywanie rozwiązań
Wartościporządek, konsekwencja, sprawiedliwość.skoncentrowanie na kliencie i problemie, elastyczność rozwiązań, kultura organizacyjna.
Relacje kadrowezbiorowe negocjowanie umówwspółpraca, rozwój a kierownictwo dąży do umów indywidualnych
Konfliktysformalizowane, wyartykułowane, chwilowe zawieszenie broninie podkreśla się istnienia konfliktów pracowniczych, podsycanie atmosfery wspólnoty interesów i kultury zachowania
Regulowanie zachowańnacisk na jasne sformalizowane zasady"potrzeby firmy", elastyczność, oddanie
Zadania kierownika wobec podwładnychsterowanie, procedura, kontrola zgodności z przepisamikształtowanie, kierownictwo transformatywne
Model pracypraca indywidualna, wyspecjalizowanapraca zespołowa, wszechstronna
Selekcja i dobór pracownikówoddzielne, doraźne zadanie, o marginalnym znaczeniuzintegrowane zadanie o podstawowym znaczeniu bowiem kryteria selekcji wynikają ze strategii przedsiębiorstwa
Wynagrodzeniepodstawą wynagrodzeń jest ocena wkładu; stosuje się wielostopniową i sztywną skalępłaca powiązana z wynikami pracy
Szkolenie i rozwójkontrolowane uczestnictwo w kursach, wyspecjalizowany treningorganizacja nastawiona na naukę
Źródło: Opracowanie własne na podstawie podręcznika ZZL[1].

Zobacz teżBibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.