Zamówienie

Zamówienie (dowód sprzedaży) - dokument, w którym sprzedawca i konsument ustalają przedmiot umowy i jego cenę, w wypadku, gdy towar został zakupiony, ale nie może zostać natychmiast odebrany.

Spis treści

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne są elementem finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych.

Zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych są zobowiązane w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także m.in. inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają dostawy, roboty budowlane lub usługi.

Tryby udzielania zamówień publicznych

Zamówień udzielać można w ośmiu opisanych w ustawie trybach:
 • przetargu nieograniczonego;
 • przetargu ograniczonego;
 • negocjacji z ogłoszeniem;
 • dialogu konkurencyjnego;
 • negocjacji bez ogłoszenia;
 • zamówienia z wolnej ręki;
 • zapytania o cenę;
 • licytacji elektronicznej.

Zasady zamówień publicznych

Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych to:
 • zasada równego traktowania wykonawców;
 • zasada bezstronności i obiektywizmu;
 • zasada uczciwej konkurencji;
 • zasada jawności;
 • zasada pisemności postępowania;
 • zasada pierwszeństwa trybów przetargowych.

Zamówienie uzupełniające

Zamówienie uzupełniające to powtarzające się zamówienie publiczne tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe.

Bez przetargu można ich udzielać w przypadku dostaw lub usług, gdy spełnione zostaną następujące przesłanki:
 • zamówienia uzupełniające polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co podstawowe;
 • stanowi nie więcej niż 50 proc. wartości zamówienia podstawowego;
 • jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych;
 • jest udzielane w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego;
 • zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego;
 • zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

Zamówienia sektorowe

Przepisy o zamówieniach sektorowych stosuje się, jeżeli zamówienie publiczne jest udzielane w celu wykonywania jednego z następujących rodzajów działalności:
 • poszukiwania, rozpoznawania miejsc występowania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych;
 • zarządzania lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz udostępniania ich przewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym;
 • tworzenia stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, Transportem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub energii cieplnej lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo energii cieplnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami;
 • tworzenia stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami;
 • obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego, kolei linowej lub systemów automatycznych;
 • obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego;
 • udostępniania lub obsługi publicznej sieci telekomunikacyjnej albo świadczenia jednej lub większej liczby usług telekomunikacyjnych za pomocą takiej sieci.


Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 400.000 euro dla dostaw lub usług oraz kwoty 5.000.000 euro dla robót budowlanych, przy czym do udzielania zamówień sektorowych, o których mowa w pkt 7 powyżej, ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 600.000 euro dla dostaw lub usług oraz kwoty 5.000.000 euro dla robót budowlanych.

Odstąpienie od umowyPodpisanie zamówienia równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży. Strony są związane postanowieniami tej umowy. Jeżeli umowa nie przewiduje możliwości odstąpienia od niej, to można to uczynić jedynie za zgodą drugiej strony. Ogólną zasadą jest przestrzeganie umów, a wycofanie się z umowy jest możliwe tylko w niektórych przypadkach.

Można odstąpić od umowy:
 • Zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa – w ciągu 10 dni.
 • Zawartej na odległość, np. przez telefon czy internet – w ciągu 10 dni. W tym przypadku istnieją jednak pewne wyjątki. Należą do nich: inwestycje kapitałowe, ubezpieczenia, usługi bankowe kupowane przez Internet, aukcje internetowe, nieruchomości, z produktu lub usługi wykonanej według indywidualnego zamówienia, z produktu, który uległ zepsuciu. Należy pamiętać o pisemnym oświadczeniu i przesłać je listem poleconym (najlepiej z potwierdzeniem odbioru) na adres firmy najpóźniej dziesiątego dnia od dnia zawarcia umowy o wykonanie usługi (ale przed rozpoczęciem jej wykonania) bądź daty otrzymania zamówionego towaru.
 • O usługi bankowe zawartej na odległość - konsument, który zawarł na odległość umowę o wyszczególnione w ustawie usługi finansowe może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, jeżeli jest to termin późniejszy.
 • Ubezpieczeniowej zawartej na odległość – w ciągu 30 dni, licząc od dnia poinformowania go o zawarciu umowy. Po dokonaniu takiej czynności umowę uważa się za niezawartą, a osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia jest zwolniona z wszelkich zobowiązań. Ubezpieczyciel i ubezpieczony muszą jednak zwrócić sobie to, co nawzajem otrzymały.
 • Umowy timesharingu - czas na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni.


Produkcja na zamówienieProdukcja na zamówienie - MTO (Make to Order) jest jedną z form współpracy producenta z klientem. Polega na stworzeniu klientowi możliwości wpływania na ostateczny produkt poprzez możliwość wyboru różnych komponentów wyrobu oraz dowolnej ich konfiguracji. Pozwala on dostosować produkt w taki sposób, by spełniał oczekiwania klienta.

W przypadku MTO ostateczny produkt powstaje dopiero z chwilą zamówienia go przez klienta. Zamówienie takie poprzedzone jest fazą negocjacji podczas których precyzowane są warunki zamówienia.

Szczególnym rodzajem produkcji na zamówienie jest projektowanie na zamówienie ETO (Engineering to Order). Wiąże się ono z jeszcze większym wpływem klienta na ostateczny wyrób. Klient bierze udział już w fazie projektowania wyrobu. Najczęściej odbywa się to poprzez współpracę internetową klienta z producentem.

Etapy realizacji produkcji na zamówienie

 • Oferowanie wstępne - w którym wpływa zapytanie ofertowe od klienta, przeprowadzana jest wstępna kalkulacja kosztów oraz określany jest przybliżony termin realizacji zamówienia;
 • Oferowanie właściwe - na tym etapie przeprowadzana jest szczegółowa kalkulacja kosztów wyrobu zgodnego z oczekiwaniami klienta, określane są dane dotyczące jakości wykonania oraz warunki płatności;
 • Produkcja wyrobu - na tym etapie następuje wytworzenie wyrobu zgodnie ze sprecyzowanymi wcześniej wytycznymi klienta.

Zalety produkcji na zamówienie

 • lepsze zaspokojenie wymagań klientów;
 • możliwość produkowania takiej ilości wyrobów, jaka znajduje odbiorców na rynku - efekt ssania;
 • w dłuższej perspektywie zmniejsza się zużycie zasobów naturalnych np. rud żelaza, energii itp. poprzez lepsze ich wykorzystanie, co sprzyja ochronie środowiska.

Wady produkcji na zamówienie

 • trudniejsze planowanie produkcji niż w przypadku produkcji na Magazyn,
 • konieczność pewnej elastyczności urządzeń, by móc zrealizować zamówienia,
 • konieczność osobnej kalkulacji kosztów do każdego wyrobu.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.