Korelacja Przekierowano ze strony: Zależność statystyczna zmiennych losowych ang. correlationKorelacja (zależność statystyczna zmiennych losowych) – związek pomiędzy dwiema zmiennymi losowymi X i Y. Intuicyjnie, zależność dwóch zmiennych oznacza, że znając wartość jednej z nich, dałoby się przynajmniej w niektórych sytuacjach dokładniej przewidzieć wartość drugiej zmiennej, niż bez tej informacji.

Spis treści

Współczynnik korelacji

Mówiąc o praktycznym wykorzystaniu korelacji mamy na myśli wyznaczenie współczynnika korelacji, czyli liczby określającej w jakim stopniu zmienne są współzależne. Jest on miarą korelacji dwu (lub więcej) zmiennych. Istnieje wiele różnych wzorów określanych jako współczynniki korelacji. Większość z nich jest normalizowana tak, żeby przybierała wartości od -1 (zupełna korelacja ujemna), przez 0 (brak korelacji) do +1 (zupełna korelacja dodatnia).

Najczęściej stosowany jest 'współczynnik korelacji r Pearsona'. W przypadku rozkładu dalekiego od dwuwymiarowego normalnego lub istnienia w próbie obserwacji odstających współczynnik korelacji Pearsona może fałszywie wskazywać na nieistniejącą korelację. Wady tej nie mają współczynniki rangowe, które z kolei mają mniejszą efektywność dla rozkładów bliskich normalnemu.

Zobacz też

Punktowy diagram korelacji

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Jacek Jakubowski, Rafał Sztencel: Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script, Warszawa 2004. ISBN 83-89716-02-X.
  • Jacek Koronacki, Jan Mielniczuk: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa 2006. ISBN 83-204-3242-1.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.