Zależność (ITIL) ang. dependency

Zależność - bezpośrednie lub pośrednie uzależnienie jednego procesu od innego lub czynności od innej.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.