Zakres projektu ang. project scope

Zakres projektu - możliwie jak najdokładniejsze i całkowite określenie oczekiwanego wyniku projektu. Zakres nigdy nie określa konkretnych zadań mających na celu realizację projektu. Odpowiada na pytanie, co powinno być zrobione w projekcie. Wyznacza ramy do oszacowania kosztu projektu i czasu realizacji projektu. Zakres, koszt i czas tworzą Parametry projektu, tzw. „magiczny trójkąt”.

Spis treści

Zawartość

Zakres projektu to dokument, który jest podstawą określania dalszych prac w projekcie, gdyż definiuje granice projektu. Bardzo ważne, aby właściwie określić zakres projektu, ponieważ będzie on stanowił podstawę do dalszych prac w projekcie.[1] Zakres projektu ulega wielu zmianom. Istotne jest wykrycie przez menedżera zachodzących zmian oraz odpowiednie zarządzanie nimi. Dokument musi zawierać również oszacowanie oczekiwanej stabilności zakresu projektu tzn. jakie jest prawdopodobieństwo, ze plan ulegnie zmianie oraz jak często i w jakim stopniu. W planie zarządzania zakresem musi opisywać to, jak zmiany zakresu będą definiowane i klasyfikowane.[2]

Znaczenie

Zdefiniowanie projektu ma duże znaczenie dla osiągnięcia celów. Jeżeli zakres projektu będzie słabo zdefiniowany, to może się zdarzyć, że koszty projektu będą większe właśnie ze względu na wystąpienie zmian, powodujących konieczność powtórzenia niektórych prac, przez co wydłuża się czas trwania projektu.[3]

Zakres projektu różnie się definiuje. W branży informatycznej może to być specyfika funkcjonalna. Poza tym w wielu branżach używane są także nazwy: formularz projektu, czy oświadczenie o zakresie projektu.[4]

Elementy

Zakres projektu może zawierać:
  • uzasadnienie projektu - opisanie potrzeb, które zdecydowały o uruchomieniu projektu;
  • opis produktu- podsumowanie opisu danego produktu, jaki powstanie podczas realizacji projektu, w danym projekcie tworzenia oprogramowania, podstawowe produkty cząstkowe będą stanowiły sprawdzony kod źródłowy programu, interakcyjny podręcznik oraz podręcznik użytkownika, cele te, powinny zawierać harmonogram, koszty, miary jakości, oprócz tego musza mieć także takie atrybuty jak koszt, miary oraz absolutne lub relatywne wartości;
  • produkty cząstkowe- jest to lista podstawowych produktów cząstkowych;
  • cele projektu czyli kryteria, które powinny być spełnione, żeby projekt mógł być dobrze zakończony.[5]


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.