Ryzyko (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Zagrożenie (PRINCE2) ang. risk

Ryzyko - zagrożenie lub szansa, niepewne zdarzenie lub grupa zdarzeń, które w przypadku ich wystąpienia mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów. Miarą ryzyka jest wartość iloczynu miary prawdopodobieństwa wystąpienia dostrzeganego zagrożenia lub szansy oraz miary wielkości jego/jej wpływu na cele.[1]

Spis treści

Podstawowe zasady

Ryzyko jest nieuniknionym czynnikiem, który musi być wzięty pod uwagę w czasie zarządzania projektem, ponieważ projekty umożliwiają zmiany, a zmiany wprowadzają niepewność, co niesie ze sobą ryzyko.

Projekt powinien ustanowić oraz utrzymać opłacalną procedurę zarządzania ryzykiem, której celem będzie wspieranie podejmowania właściwych decyzji poprzez lepsze zrozumienie ryzyk - ich przyczyn, prawdopodobieństwa, wpływu, czasu wystąpienia oraz wyboru możliwych reakcji na nie.

Zarządzanie ryzykiem to działanie wykonywane nieustannie w czasie trwania projektu dla uzyskania potwierdzenia, że projekt jest w stanie osiągnąć zakładane cele i jego kontynuacja jest opłacalna. Stąd, efektywne zarządzanie ryzykiem stanowi warunek wstępny dla zasady ciągłego uzasadnienia biznesowego.

Działania z ryzykiem

 1. Identyfikacja - ryzyka, które mogłyby wpłynąć na osiągnięcie celów projektu powinny zostać opisane dla zapewnienia ich ogólnego zrozumienia.
 2. Ocena - klasyfikacja ryzyk pod względem szacowanego prawdopodobieństwa, wpływu oraz bezpośredniości.
 3. Kontrola - obejmuje określenie odpowiedniej reakcji na ryzyko, wyznaczenie właściciela ryzyka; a następnie wykonanie, monitorowanie i sterowanie reakcjami na ryzyko.


Podejście PRINCE2

Stosowane w PRINCE2 zasady zarządzania ryzykiem pochodzą z publikacji OGC zatytułowanej Management of Risk: Guidance for Practicioners (TSO, 2007). Oto niektóre z nich, które z powodzeniem mogą odnosić się także do projektów:

 • zrozumienie kontekstu projektu
 • zaangażowanie interesariuszy
 • ustalenie jasnych celów projektu
 • określenie podejścia projektu do zarządzania ryzykiem
 • regularne składanie raportów dotyczących ryzyka
 • dokładne określenie ról i odpowiedzialności
 • ustalenie struktur wsparcia dla zarządzania ryzykiem
 • monitorowanie wskaźników wczesnego ostrzegania
 • ustalenie cyklu przeglądów oraz poszukiwanie stałych udoskonaleń


Jeżeli projekt jest częścią programu, podejście projektu do zarządzania ryzykiem będzie zdeterminowane przez Strategię Zarządzania Ryzykiem przyjętą w ramach programu.

Metodyka PRINCE2 zaleca, aby każdy projekt posiadał własną strategię zarządzania ryzykiem (określającą przyjętą przez projekt procedurę zarządzania ryzykiem od jej określenia do wdrożenia) wraz ze środkami kontroli, tj. Rejestrem Ryzyk.

Procedura zarządzania ryzykiem

Według PRINCE2 procedura zarządzania ryzykiem powinna składać się z pięciu kroków:

 1. Identyfikacji - jej celem jest zrozumienie kontekstu projektu oraz identyfikacja ryzyka (przyczyny ryzyka, ryzykownego zdarzenia i jego skutków) dla określenia obowiązującej dla niego strategii zarządzania ryzykiem
 2. Ocena - oszacowanie ryzyka pod względem jego prawdopodobieństwa i wpływu na projekt, a także ewaluacja efektu netto zidentyfikowanych szans/zagrożeń
 3. Planowanie - przygotowanie określonych reakcji kierownictwa projektu na ryzyko, najlepiej takich, które maksymalizują szanse i redukują lub całkowicie likwidują wszelkie zagrożenia
 4. Wdrożenie - zapewnienie realizacji planowanych reakcji na ryzyko, monitorowania ich skuteczności oraz podjęcia działań naprawczych tam, gdzie reakcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów
 5. Powiadomienie - zapewnienie obiegu informacji na temat zidentyfikowanych szans/zagrożeń zarówno wewnątrz projektu, jak i na zewnątrz - do jego interesariuszy; zwykle poprzez produkty zarządcze - różnego rodzaju raporty


Zobacz też

Definicje innych pojęć związanych z ryzykiem wg PRINCE2:

Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.