Zagadnienie transportowe

Zadanie transportowe, Problem transportowy, ang. Transportation problem

Zagadnienie transportowe – służy do obliczania najkorzystniejszego rozplanowania wielkości dostaw homogenicznego towaru pomiędzy dostawcami, a odbiorcami. W klasycznym ujęciu problem decyzyjny sformułowany jest jako zadanie programowania całkowitoliczbowego.

W wariantach jednokryterialnych, celem zazwyczaj jest minimalizacja kosztów transportu, co wyraża się przez sumę iloczynów jednostkowych kosztów przewozu i wielkości transportu od poszczególnych punktów nadania do poszczególnych punktów odbioru.

gdzie
‎ – jednostkowy koszt przewozu na trasie od i-tego dostawcy do j-tego odbiorcy
– wielkość przewozu pomiędzy tymi punktami.


W klasycznym ujęciu problemu warunkami ograniczającymi są:
 • nieujemność przewozów (brak możliwości przewożenia towaru od odbiorcy do dostawcy oraz pomiędzy poszczególnymi odbiorcami/dostawcami) –
 • odbiorcy nie przyjmą więcej towaru niż potrzebują (niż wynosi ich zapotrzebowanie
  ) -
  ) , dla
 • dostawcy nie dostarczą więcej towaru, niż wynoszą ich zdolności podażowe (
  ). –
  , dla


Zadanie nazywane jest zbilansowanym jeżeli całkowite możliwości dostawcze równe są całkowitemu popytowi. W przeciwnym razie zadanie jest niezbilansowane. Metodyka rozwiązywania zadań niezbilansowanych polega najczęściej na ich sprowadzeniu do zadania zbilansowanego.

Warianty i modyfikacje zagadnienia

Występują również modyfikacje problemu polegające na:
 • wprowadzeniu miejsc przeładunkowych (punktów pośrednich);
 • wprowadzeniu ograniczeń dotyczących możliwych tras przewozowych;
 • wprowadzeniu kosztów produkcji lub magazynowania;
 • przyjęcia większej ilości kryteriów decyzyjnych.


Zagadnienie ma zastosowanie przy projektowaniu/optymalizacji sieci dystrybucji w przedsiębiorstwie.

Bibliografia

 • B. Guzik: Ekonometria i badania operacyjne. Badania operacyjne. Wydawnictwo AE, 1993, Poznań
 • H. Wagner: Badania operacyjne. PWE, Warszawa, 1980
 • Zagadnienie transportowe, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 30 marca 2017 r.