Zaangażowanie interesariuszy (PRINCE2) ang. Stakeholder engagement

Zaangażowanie interesariuszy - to proces polegający na zidentyfikowaniu osób/grup zainteresowanych rezultatem projektu lub wywierających na niego znaczący wpływ, oraz efektywnym komunikowaniu się z nimi.

Spis treści

Opis

Wpływ stron trzecich na projekt nie może zostać zlekceważony przez zespół zarządzania projektem. Dlatego tak ważna dla powodzenia całego projektu jest efektywna komunikacja z kluczowymi interesariuszami, zarówno wewnątrz, jak i spoza korporacji, która go realizuje.

Jeżeli zajdzie potrzeba wdrożenia procedury zaangażowania interesariuszy powinno to zostać udokumentowane w projekcie jako część Strategii Zarządzania Komunikacją i zawierać zapisy dotyczące:

  • rodzajów interesariuszy
  • pożądanych relacji
  • kluczowego przesłania
  • strategii komunikacji
  • oraz metod do oceny powodzenia łączności pomiędzy projektem a jego interesariuszami


Uwagi

Najczęściej proces ten jest realizowany na poziomie programu, jednak ze względu na fakt, że wszystkie projekty wymagają pewnego poziomu zaangażowania inetersariuszy, projekty które nie są częścią programu, powinny poświęcić temu aspektowi szczególną uwagę.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.


!

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.