Zarządzanie ryzykiem behawioralnym Przekierowano ze strony: ZRB ang. behavioral risk management, ZRB

Zarządzanie ryzykiem behawioralnym - proces zastosowania psychologii do identyfikacji problemów organizacyjnych i zarządzania ryzykiem w kontekście indywidualnym i grupowym. Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym oraz poznawczym i emocjonalnym w odniesieniu do wpływu tych czynników na ryzyka rynkowe i operacyjne.

Opis szczegółowyZarządzanie ryzykiem behawioralnym (ZRB) wiąże się z pojęciem zachowań organizacyjnych. Pojęcie to odnosi się do badań nad wpływem jednostki, grup i struktur na zachowania w organizacji. Jest to interdyscyplinarna dziedzina, która obejmuje zagadnienia z socjologii, psychologii i zarządzania, a także uzupełnia akademickie studia nad zagadnieniem zasobów ludzkich. Samo ZRB dotyczy zagrożeń związanych z zachowaniem w miejscu pracy pracowników i działających organizacji np. związków zawodowych, które mają negatywny wpływ na wydajność organizacji. Dziedzina ta bada także sposoby zwalczania różnego rodzaju dewiacji i problemów organizacyjnych wpływających negatywnie na przebieg procedur i działań rynkowych. Odpowiednio wdrożone procedury powinny zwalczać takie zjawiska jak:

Efektem badań nad ryzykiem behawioralnym są licznie powstające w krajach rozwijających się firmy, które oferują programyzarządzania ryzykiem behawioralnym. Programy te mają na celu:
  • zidentyfikowanie zachowań organizacyjnych i związanych z nimi zagrożeń;
  • przeglądanie programów, procedur i usług, które wpływają na ryzyko;
  • kompilację danych wskazujących ryzyko i efektywność takowych zachowań;
  • pomiar i analiza tych danych;
  • wprowadzanie nowych lub modyfikacja starych programów i usług zanim wywołają negatywne skutki.


Dobrze prowadzony program zarządzania ryzykiem behawioralnym zapewnia z kolei:
  • koncentrację na behawioralnych a nie organizacyjnych problemach firmy;
  • ogólne zarządzanie ryzykiem behawioralnym, w skali całej firmy a nie jednej filii;
  • własność programów i procedur zwalczania ryzyka behawioralnego;
  • integrację indywidualnych i organizacyjnych zachowań i problemów z nimi związanych.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.