Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę - oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy, skutkujące rozwiązaniem tego stosunku po upływie okresu wypowiedzenia.

Spis treści

Wypowiedzenie umowy o pracę w Polsce

Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną. Może je złożyć zarówno pracodawca, jak i pracownik. Jeśli umowę z pracownikiem rozwiązuje pracodawca, to wypowiedzenie musi zawierać pouczenie o przysługującym prawie odwołania się do sądu pracy, zaś w przypadku umowy na czas nieokreślony Pracodawca dodatkowo musi wskazać jego przyczynę oraz przeprowadzić konsultacje z właściwą organizacją związkową, reprezentującą pracownika.

Długość okresu wypowiedzenia

 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
 • Przy umowie o pracę zawartą na czas określony okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.


Kodeks przewiduję także specyficzną sytuację skrócenia okresu wypowiedzenia (maksymalnie do 1 miesiąca) umów zawartych na czas nieokreślony, jeżeli pracodawca wypowiada umowę z powodu:

 • ogłoszenia upadłości;
 • likwidacji miejsca pracy danego pracownika;
 • innych przyczyn nie dotyczących pracownika.


Roszczenia pracownika w związku z wypowiedzeniem

W przypadku, gdy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowanie.

Jeśli rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli:
 • upłynął termin, do którego umowa miała trwać;
 • przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu.


Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia.

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc.Jeżeli umowa ta została rozwiązana z:
 • pracownikiem, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, a okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku;
 • pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego;
 • pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego;
 • gdy rozwiązanie umowy podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego,
wynagrodzenie przysługuje za cały okres pozostawania bez pracy.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartą na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać – nie dłużej niż za 3 miesiące.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 25 października 2015 r.