Wypadkowość

Wypadkowość - suma wypadków zaistniałych w określonym czasie, zazwyczaj w ciągu roku, przedstawiona za pomocą wskaźników. Wskaźniki umożliwiają porównywanie, ocenianie i szeregowanie zakładów, branż i państw pod względem wielkości wypadkowości.

Spis treści

Mierniki wypadkowościStosowane są dwa mierniki wypadkowości.
  • wskaźnik ciężkości wypadków (Cw) - stosunek liczby dniówek straconych (ds) które są spowodowane absencją wypadkową do liczby wszystkich zaistniałych wypadków (lw);
  • wskaźnik częstości wypadków (W) - liczba osób poszkodowanych w wypadkach w porównaniu do wielkości produkcji, liczby osób zatrudnionych oraz do czasu ekspozycji na zagrożenie (gdzie jednostką jest dniówka lub liczba przepracowanych godzin). Najczęściej stosuje się wskaźnik wyrażony stosunkiem liczby wypadków (lw) do liczby osób zatrudnionych (Z).


Wskaźniki odnoszące liczbę wypadków do wielkości produkcji są miarą biologicznego kosztu produkcji. Służą do porównań między branżami. Wskaźniki odnoszące wypadki do liczby zatrudnionych lub do czasu pracy, obrazują wielkość indywidualnego ryzyka utraty życia lub zdrowia podczas pracy w danej branży czy w danym zakładzie. Wieloletnie wskaźniki są szczególnie użyteczne dla porównań wypadkowości śmiertelnej pomiędzy zakładami, branżami, państwami.

Ocena wypadkowościOcena wypadkowości spełnia rolę informacyjną oraz motywacyjną: informuje o stanie obecnym i motywuje do zmiany zastanego stanu na lepszy. Jest to szczególnie istotne, jako że każde zmniejszenie wypadkowości jest krokiem ku uzyskaniu pełnego bezpieczeństwa w pracy. Składa się z dwóch elementów:
  • analizy zmian - porównanie wypadkowości z ostatniego roku z wypadkowością zarejestrowaną we wcześniejszych okresach. W wyniku analizy można stwierdzić wzrost, spadek lub bark zmian;
  • porównania z innymi - może objąć dział, cały zakład, branżę lub państwo. Na podstawie porównań można określić stopień bezpieczeństwa panujący w danym dziale.


Interpretacja wartości wskaźników wypadkowościZ obliczonej i ocenionej wartości wskaźnika ciężkości i częstości wypadków można wnioskować o:
  • poziomie i specyfice zagrożeń,
  • skuteczności zastosowania profilaktyki,
  • kompetencjach kierownictwa i nadzoru odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa,
  • kwalifikacjach i motywacji pracowników do stosowania się do zasad bezpieczeństwa,
  • sprawności systemu bezpieczeństwa oraz państwowego systemu ochrony pracy.


Zobacz też

Bibliografia

Wypadkowość, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.