Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:
 • podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy (nawet bez polecenia);
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy.[1]

Spis treści

RodzajeUstawodawca przewiduje następujące rodzaje wypadków przy pracy:
 • wypadek śmiertelny - wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypadku;
 • wypadek ciężki - wypadek, na skutek którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała;
 • wypadek zbiorowy - wypadek, któremu uległy co najmniej 2 osoby wskutek tego samego zdarzenia.


Występują również sytuacje traktowane na równi z wypadkiem przy pracy. Są to wypadki którym pracownik uległ podczas:
 • podróży służbowej,
 • szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • wykonywania czynności zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.


Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracyUstalenie okoliczności i przyczyn wypadów przy pracy dokonuje się na podstawie karty wypadku. Ustalenia dokonuje zespół powypadkowy. Do jego obowiązków należy:
 • dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn, stanu urządzeń ochronnych, zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;
 • sporządzenie szkicu lub wykonanie fotografii miejsca wypadku, jeśli jest to konieczne;
 • przesłuchanie poszkodowanego, jeżeli pozwala na to stan jego zdrowia;
 • przesłuchanie świadków wypadku;
 • zasięgnięcie opinii lekarskiej, w szczególności lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikiem oraz - w razie potrzeby -innych specjalistów;
 • zebranie innych dowodów dotyczących wypadku;
 • dokonanie kwalifikacji prawnej wypadku, kierując się zasadami określonymi w ustawie wypadkowej;
 • określenie wniosków i środków profilaktycznych.


StatystykiW 2010 r. zarejestrowano ponad 94 tysiące wypadków przy pracy. Wskaźnik wypadków przy pracy na 1000 pracujących wyniósł 8,12. Jest on niewiele mniejszy niż w roku 2000, co wskazuje na utrzymujący się poziom wypadkowości w ostatniej dekadzie.[2]

Zobacz też

Bibliografia

Sebastian Malik: Wypadek przy pracy, Encyklopedia zarządzania

Wypadkowość, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.