Punktowy diagram korelacji Przekierowano ze strony: Wykres rozrzutu ang. scatter diagram

Wykres rozproszenia
Tradycyjne narzędzie
Zarządzanie jakością
Przykłady


Wykresy rozrzutu pokazujące przykładowe zależności

między zmiennymi wraz z odpowiadającymi im

wartościami współczynnika korelacji Pearsona


Punktowy diagram korelacji (wykres korelacji, analiza korelacji, diagram rozproszenia, wykres rozproszenia, diagram rozrzutu, wykres rozrzutu, wykres zmiennych) - rodzaj wykresu, który pozwala badać jaki pływ mają na siebie dwie zmienne. Pomagają ustalić w przedsiębiorstwie jak i czy w ogóle ma wpływ np. spadek jakości na wzrost sprzedaży. Na podstawie otrzymanego diagramu można stwierdzić o kierunku współzależności tych dwu zmiennych. Jest jednym z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością.

Spis treści

Zastosowanie

Diagram korelacji służy do graficznego przedstawiania relacji pomiędzy dwoma zmiennymi (cechami). Na istnienie korelacji zmiennych (cech) wskazuje ich wzajemny związek, który oznacza, że zmienne wpływają na siebie.Diagram korelacyjny nie bada związku przyczynowo-skutkowego zachodzącego między zmiennymi, a mówi jedynie o tym, czy istnieje pewien związek korelacyjny między dwiema zmiennymi.

Diagram korelacji używany jest do:
  • stwierdzenia istnienia zależności między zmiennymi
  • stwierdzenia kierunku związku
  • pokazania siły związku


Opis

Punktowy diagram korelacji to jedno z narzędzi, które stosowane są w procesie doskonalenia jakości. Jest to graficzna ilustracja istnienia związku zachodzącego między dwoma zmiennymi. Diagram taki stosujemy, gdy chcemy zbadać zależność pomiędzy dwoma czynnikami, np. zbadać istnienie zależność przyczynowo-skutkowej.

Tworzenie diagramu korelacji

Diagram korelacyjny otrzymujemy przez naniesienie w prostokątnym kładzie współrzędnych n punktów empirycznych odpowiadających obserwacjom dwóch zmiennych X i Y. Każdą z obserwacji opisujemy parą liczb: xi i yi odpowiadającą punktowi Pi ( i = 1,2,...,n) w dwuwymiarowym układzie współrzędnych, gdzie na osi odciętych umieszczamy wartości zmiennej objaśniającej X, a na osi rzędnych - wartości zmiennej objaśnianej Y. W ten sposób otrzymujemy n punktów o współrzędnych (xi , yi). To, w jaki sposób grupowane są punkty na wykresie pokazuje zależności korelacyjne między badanymi zmiennymi. Najprostszy przypadek to liniowa korelacja między zmiennymi.Typy KorelacjiKorelacja dodatnia

Korelacja dodatnia to przypadek, w którym wrostowi (spadkowi) wartości jednej zmiennej towarzyszy wzrost (spadek) wartości drugiej zmiennej. Przykładem korelacji dodatniej może być związek między planowaną liczbą dni hospitalizacji pacjenta a szacunkowymi kosztami całkowitymi.Korelacja ujemna

Korelacja ujemna to przypadek, w którym wrostowi (spadkowi) wartości jednej zmiennej towarzyszy spadek (wzrost) wartości drugiej zmiennej.Brak korelacji

Brak korelacji nie istnieje widoczna zależność pomiędzy wartościami.Miejsce w dziedzinie zarządzaniaMetody statystyczne, technika wykorzystywana w zarządzaniu jakością.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • K. Opolski, G. Dykowska, M. Możdżonek: Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa 2003
  • J. Steczkowski, A. Zeliaś: Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.