Wskaźniki iloczynu skalarnego ang. scalar product indicator

Wskaźniki iloczynu skalarnego – wskaźniki wykorzystywane do oceny syntetycznej firmy, a określają stopień osiągnięcia parametrów wzorcowych (normatywnych lub postulatywnych). Występują one w postaci zwykłej (A) i ważonej (A), a należą do przedziału obustronnie domkniętego od 0 do 1. Należy zwrócić również uwagę, że z założenia parametry badane i wzorcowe są wielkościami nieujemnymi.

Spis treści

Wskaźnik iloczynu skalarnego w postaci zwykłej

Wskaźnik iloczynu skalarnego w postaci zwykłej wyraża się następującym wzorem:

,

gdzie:

m - liczba badanych parametrów (cech, funkcji), przy czym i = 1, ... , m,

xib - wartość i-tego parametru, właściwego dla danej firmy (wielkość rzeczywista),

xim - wartość i-tego parametru, przyjęta jako wzorcowa,

xi2 - kwadrat większej z dwóch liczb znajdujących się w liczniku.

Wskaźnik iloczynu skalarnego w postaci ważonej

Wskaźnik iloczynu skalarnego w postaci ważonej wyraża się poniższym wzorem:

,

przy czym:

,

gdzie:

wi - waga i-tego parametru.

Zobacz też

Kompleksowa ocena rentowności

Bibliografia

Wskaźniki iloczynu skalarnego na Encyklopedii Zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.