Wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansowe - współczynniki tworzone na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa. Stosuje się je do sprawdzania stanu przedsiębiorstwa, pomagają one kierownictwu firmy i udziałowcom w ocenie bieżącej kondycji organizacji a w momencie ubiegania się o kredyt pomagają ocenić wypłacalność przedsiębiorstwa.

Spis treści

Współczynniki rentowności

Współczynniki rentowności mierzą sposób wykorzystania aktywów do wytworzenia zysków.
 • marża brutto (ang. gross margin)
 • stopa zysku (ang. profit margin)
 • marża operacyjna (ang. operating margin)
 • wskaźnik rentowności netto
 • wskaźnik rentowności brutto
 • ROA (ang. return on assets) – wskaźnik rentowności aktywów
 • ROE (ang. return on equity) – rentowność kapitału własnego "zysk netto" do "kapitał własny"
 • ROI (ang. return on investment) – zwrot z inwestycji
 • ROIC (ang. return on invested capital) – zwrot na zainwestowanym kapitale
 • ROS (ang. return on sales) – rentowność sprzedaży brutto
 • NPM (ang. net profit margin) – rentowność sprzedaży netto
 • ROCE (ang. return on capital employed) – rentowność zaangażowanego kapitału, współczynnik określający wydajność oraz rentowność inwestycji
 • RONA (ang. return on net assets) – rentowność aktywów netto
 • IRR (ang. internal rate of return) – wewnętrzna stopa zwrotu, rentowność wewnętrzna


Współczynniki płynności

Współczynniki płynności mierzą dostępność gotówki do spłaty zobowiązań.
 • COGS (ang. cost of goods sold) – koszt wyrobów sprzedanych
 • EBIT (ang. earnings before deducting interest and taxes) – dochód przed odliczeniem odsetek i podatków (zysk operacyjny)
 • NPV (ang. net present value) – wartość bieżąca netto, wartość zaktualizowana netto


Współczynniki płynności finansowej

 • CR (ang. current ratio) – wskaźnik ogólnej płynności, "aktywa bieżące" do "zobowiązania bieżące"
 • QR (ang. quick ratio, acid-test ratio) – "szybki" wskaźnik płynności
 • Cash Ratio – wskaźnik płynności gotówkowej
 • Inventory turnover – wskaźnik rotacji zapasów
 • ACP (ang. average collection period) – wskaźnik spływu należności "należności" do "średnia sprzedaż dzienna" efektywność środków trwałych "sprzedaż" do "środki trwałe netto"
 • TAT (ang. total asset turnover) – efektywność aktywów "sprzedaż" do "aktywa ogółem"
 • FAT – efektywność aktywów trwałych "sprzedaż" do "średnie zapasy ogółem"


Współczynniki rynkowe

 • EPS (ang. earning per share) – zysk na akcję "dochód netto po opodatkowaniu" do "liczba akcji w obiegu"
 • PDR (PD, P/D, ang. price dividend ratio) – wskaźnik ceny do dywidendy
 • C/Z (ang. price/earnings ratio) – wskaźnik ceny do zysku
 • P/E – "cena rynkowa akcji" do "zysk na akcję" [1]
 • PEG (ang. price earning growth factor) – wskaźnik wzrostowy ceny do zysku
 • SGR (ang. sustainable growth rate) – trwała stopa wzrostu
 • BPS – wartość księgowa akcji
 • "kapitał własny" do "liczba akcji"
 • market to book ratio wskaźnik wartości "wartość rynkowa" do "wartość księgowa" (akcji)
 • retention – ratio wskaźnik zatrzymania zysków
 • yield – udział zysków niepodzielonych w całkowitym zysku po opodatkowaniu
 • wskaźnik dochodowości akcji stosunek "dywidendy" do "ceny rynkowej akcji"
 • P/BV - rynkowa cena akcji/księgowa cena akcji


Współczynniki zarządzania długiem

 • ETA – wskaźnik sfinansowania majątku kapitałem własnym "kapitał własny" i "rezerwy" do "aktywa ogółem"
 • DR (ang. debt ratio) – wskaźnik ogólnego zadłużenia "dług ogółem" do "aktywa ogółem"
 • TIE (ang. times interest earned) - zdolność spłaty odsetek "EBIT" do "odsetki"
 • debt to equity ratio – wskaźnik długu do kapitału "dług" do "kapitał własny"
 • debt to total funding ratio – wskaźnik długu do ogółu środków finansowych "dług" do sumy "dług" i "kapitał własny"


Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.