Wskaźnik rentowności aktywów ang. Return on Assets, ROA

Wskaźnik rentowności aktywów (stopa zwrotu z aktywów) – stosunek zysku netto spółki do wartości jej aktywów; może być też obliczany jako iloczyn rentowności sprzedaży oraz wskaźnika obrotu aktywów.

[1]

Informuje o zdolności spółki do wypracowywania zysków i efektywności gospodarowania jej majątkiem. Im wyższy jest wskaźnik ROA, tym lepsza jest kondycja finansowa spółki. Wskaźnik istotny m.in. dla instytucji finansowych rozważających udzielenie kredytu i badających możliwości jego spłaty.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.