Grupa Zadań (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Work Package (PRINCE2) ang. Work Package

Grupa Zadań - zbiór informacji niezbędnych do wytworzenia jednego lub większej liczby produktów. Zawiera on: opis działań, Opis Produktu (Opisy Produktów), szczegóły wszelkich ograniczeń dotyczących wytwarzania oraz potwierdzenie uzgodnienia pomiędzy Kierownikiem Projektu a osobą lub Kierownikiem Zespołu, który ma wykonać tę Grupę Zadań, że praca może być wykonana w ramach tych ograniczeń.[1]

Spis treści

Cel

Grupa Zadań jest tworzona przez Kierownika Projektu, aby odpowiedzialność za wytworzenie lub dostawę formalnie przenieść na Kierownika Zespołu lub członka zespołu.

Skład

Zawartość zależna od relacji między Kierownikiem Projektu a odbiorcą Grupy Zadań, powinna jednak obejmować:
 • datę uzgodnienia Grupy Zadań z osoba przyjmująca ją do wykonania,
 • zespół lub osobę wyznaczoną do wykonania,
 • opis prac do wykonania,
 • Opisy Produktów dla produktów, które mają być wykonane,
 • techniki, procesy i procedury (z pominięciem procesów PRINCE2), które należny zastosować przy wytwarzaniu produktów specjalistycznych,
 • punkty styku (interfejsy), których wymagania muszą być spełnione przez wytworzone produkty,
 • kontakty (interfejsy). które muszą być utrzymywane w trakcie realizacji prac,
 • wymagania dotyczące zarządzania konfiguracją, które określają wszelkie rozwiązania, które musi wprowadzić wytwórca do kontroli wersji produktów Grupy Zadań, uzyskiwania kopii innych produktów lub ich Opisów Produktów, poddawania produktów zarządzaniu konfiguracją oraz wszelkie wymagania związane z informowaniem Bibliotekarza Konfiguracji o zmianach statusu produktów Grupy Zadań,
 • wyciąg z Planu Etapu zawierający odnośny fragment tego planu lub listy kontrolnej produktów albo odniesienie do nich,
 • wspólne uzgodnienie nakładów, kosztów, dat początku i końca oraz tolerancji,
 • wszelkie ograniczenia, z którymi należy się liczyć,
 • organizacje raportowania (spodziewaną częstotliwość i zawartość Raport z Punktu Kontrolnego (PRINCE2)|Raportów z Punktów Kontrolnych,
 • sposób postępowania z problemami oraz ich eskalacji,
 • wymagania dotyczące odbioru prac,
 • sposób powiadamiania o wykonaniu.


W Grupie Zadań powinno się zarejestrować wydanie zgody na jej uruchomienie oraz akceptacji odbioru produktów wykonanej Grupy Zadań. Dodatkowo można włączyć ocenę realizacji pracy, zmierzając w kierunku oceny wyników i zaangażowania pracowników.

PochodzenieKryteria jakości

 • Grupa Zadań jest jasno zdefiniowana i i zrozumiała dla osób przydzielonych do jej wykonania,
 • istnieją Opisy Produktów dla wymaganego produktu lub produktów wraz z jasno określonymi i akceptowalnymi kryteriami jakości,
 • Opis Produktu jest zgodny z pozostałą dokumentacją Grupy Zadań,
 • standardy obowiązujące dla realizacji prac są uzgodnione,
 • zdefiniowane standardy są zgodne ze stosowanymi dla podobnych produktów,
 • wszystkie konieczne punkty styku (interfejsy) zostały określone,
 • organizacja raportowania zawiera postanowienia o raportowaniu istotnych odchyleń,
 • Kierownik Projektu i odbiorca Grupy Zadań ustalili dokładnie, co ma być wytworzone,
 • uzgodniono ograniczenia dla pracochłonności, kosztów i terminów docelowych,
 • terminy i pracochłonność są zgodne z tymi, które zawarto w Planie Etapu,
 • ustalono organizację raportowania,
 • określono wymagania dotyczące obecności oraz udziału osób niezależnych od wytwórcy w przeglądach jakości.


Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.