Więź

Więź - relacja, wzajemne oddziaływanie międzyosobowe i międzygrupowe w obrębie zbiorowości. Relacje te podtrzymywane są przez siły i oddziaływania.

Celem zawierania więzi są:
 • podtrzymywanie przyjacielskich związków z ludźmi
 • podnoszenie własnej samooceny
 • otrzymanie wsparcia społecznego
 • ułatwienie realizacji naszych celów

Aspekty więziwięź obiektywna - relacja łącząca wspólnotę znajdującą się w podobnej sytuacji życiowej. Sytuacja ta ma istotne konsekwencje dla członków zbiorowości. W tej więzi da się łatwo określić wspólności i związki międzyludzkie łączące zbiorowość.

Czynniki generujące więź obiektywną to:
 • płeć
 • wiek
 • rasa
 • miejsce zamieszkania
 • rodzaj wykonywanej pracy
Konsekwencje podobieństwa pod względem wyżej wymienionych czynników występują niezależnie od tego czy ludzie zdają sobie sprawę z istnienia tych podobieństw i czy je dostrzegają.

więź subiektywna - przedstawia stany świadomości, postawy wobec innych i całej zbiorowości. Może być odzwierciedleniem obiektywnych warunków życia zbiorowości, jak również cech jej członków, np. warunki zamieszkania, sytuacja ekonomiczna, poglądy czy wyznawane wartości.

więź moralna - odmiana więzi subiektywnej, więź społeczna o charakterze normatywnym, powinnościowym.Składniki więzi moralnej (wyznaczają przestrzeń moralna):
 • zaufania - (nienaruszanie zaufania)wywiązywanie się z danych zobowiązań
 • solidarność - zdolność do podjęcia działań na rzecz cudzych interesów


Zasięg i intensywność więzi moralnej są zmienne i zależne od sytuacji otoczenia. Najczęściej poserzają się one w sytuacjach zagrożenia, np. podczas wojny, powodzi, kataklizmów. Więź moralna może jednak ulec osłabieniu. Dzieje się tak gdy zagrożenie jest odczuwane indywidualnie, jednostkowo lub realizacja własnych celów może dokonać się bez udziału zbiorowości. Sytuacje zawężenia więzi nazywamy sytuacją anomii, czyli tzw. brutalnej konkurencji. Mówimy wtedy, że jednostka przeprowadza walkę we własnym interesie przeciwko abstrakcyjnym przeciwnikom. Wskaźnikami całkowitego zaniku więzi moralnej są działania antyspołeczne czy wzrost wskaźnika przestępczości.

Bibliografia

 • D. T. Kenrick, S. L. Neuberg, R.B. Cialdini: Psychologia społeczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006
 • P. Sztompka: Socjologia, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2002
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.