Wewnętrzna stopa zwrotu ang. Internal Rate of Return, IRR

Wewnętrzna stopa zwrotuMetoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowej, a także wskaźnik finansowy wyznaczony w oparciu o tę metodę. Jako metoda należy do kategorii dynamicznych metod oceny projektów inwestycyjnych. Uwzględnia ona zmiany wartości pieniądza w czasie i jest oparta na analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Jako wskaźnik jest jedną z wielu stóp dyskontowych, przy których wskaźnik NPV=0.

Spis treści

Obliczenie IRR

Obliczenie wartości IRR polega na znalezieniu takiej wartości stopy dyskontowej r, która spełnia warunek:gdzie:
  • CFt – przepływy gotówkowe w okresie t,
  • r – stopa procentowa,
  • I – nakłady początkowe,
  • t – kolejne okresy (najczęściej lata) eksploatacji inwestycji


Powyższa formuła ma zastosowanie przy stałej stopie dyskonta w rozpatrywanym okresie. W przypadku ogólnym, gdy stopa ta nie jest stała, saldo przepływów finansowych należy dyskontować odrębnie dla każdego okresu z daną stopą dyskonta.

Wady metody IRR

  • Odrzuca lub aprobuje tylko pojedyncze projekty.
  • Trudności w hierarchizowaniu przedsięwzięć o różnej skali.
  • Nie może być stosowana do oceny inwestycji o niekonwencjonalnym przepływie pieniędzy.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.