Wewnętrzna Służba Ochrony

Wewnętrzna Służba Ochrony – uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników, przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do ich ochrony.

Spis treści

Struktura organizacyjna

Wewnętrzne służby ochrony podlegają kierownikowi jednostki lub osobie pisemnie przez niego upoważnionej, bezpośrednio podporządkowanej temu kierownikowi. Poza tą funkcją w ramach wewnętrznych służb ochrony mogą zostać utworzone następujące stanowiska:
 • szef ochrony,
 • zastępca szefa ochrony,
 • dowódca zmiany,
 • starszy wartownik-konwojent,
 • wartownik-konwojent,
 • młodszy wartownik-konwojent.


Umundurowanie

Pracownicy wewnętrznych służb ochrony powinni mieć jednakowe umundurowanie:
 • ubiór służbowy:
  • kurtka mundurowa krótka - w kolorze ciemnogranatowym,
  • kurtka zimowa 3/4 z podpinką - w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym,
  • spodnie o kroju prostym lub spódnica o kroju prostym - w kolorze ciemnogranatowym,
  • koszula z długimi rękawami i koszula z krótkimi rękawami - w kolorze niebieskim z czarnymi naramiennikami i patkami kieszeni,
  • czapka okrągła typu garnizonowego - w kolorze czarnym z otokiem koloru ciemnogranatowego,
  • czapka zimowa - w kolorze czarnym,
  • furażerka - w kolorze ciemnogranatowym,
  • pas główny skórzany, pasek skórzany do spodni oraz rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym,
  • krawat - w kolorze czarnym,
  • szalik - w kolorze ciemnogranatowym,
  • obuwie - w kolorze czarnym,


 • ubiór specjalny:
  • kurtka specjalna - w kolorze ciemnogranatowym,
  • kurtka zimowa 3/4 z podpinką - w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym,
  • spodnie specjalne - w kolorze ciemnogranatowym,
  • koszula typu safari z długimi lub z krótkimi rękawami - w kolorze ciemnogranatowym,
  • sweter typu golf lub półgolf - w kolorze czarnym lub granatowym,
  • podkoszulek z krótkimi rękawami - w kolorze czarnym,
  • beret - w kolorze czarnym,
  • czapka letnia typu sportowego i czapka zimowa - w kolorze czarnym,
  • pas główny skórzany, pasek skórzany do spodni oraz rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym,
  • obuwie - w kolorze czarnym.


Ubiór specjalny przysługuje pracownikom wewnętrznych służb ochrony tworzącym grupy konwojowe oraz pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki.

Nieco inne przepisy dotycząca ubioru obejmują pracowników wewnętrznych służb ochrony zatrudnionych w bankach, portach lotniczych, na Poczcie Polskiej oraz w Zamku Królewskim w Warszawie.

ZadaniaWewnętrzne służby ochrony w zakresie ochrony osób i mienia współpracują z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). Do zakresu ich zadań należy w szczególności:
 • zapewnianie ochrony mienia w granicach chronionych obszarów i obiektów,
 • zapewnianie ochrony ważnych urządzeń jednostki, znajdujących się poza granicami chronionych obszarów i obiektów,
 • konwojowanie mienia jednostki,
 • ujawnianie faktów dewastacji mienia jednostki,
 • zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie jednostki oraz powiadamianie kierownika jednostki o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku,
 • niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępnych zaistniałych na terenie jednostki i zabezpieczanie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z planu ochrony jednostki.


Wewnętrzne służby ochrony, powołane przez przedsiębiorców, mogą wykonywać usługi w zakresie ochrony osób i mienia jedynie po uzyskaniu przez nich koncesji. Zezwolenie na utworzenie takich służb wydaje właściwy terytorialnie komendant wojewódzki policji.

Dokumentacja ochronnaW wewnętrznych służbach ochrony prowadzi się następujące rodzaje dokumentacji ochronnej:

 • Tabelę służby zawierającą dane o:
  • rodzaju służby,
  • rozmieszczeniu pracowników ochrony na służbie i zadaniach dla nich,
  • obsadzie służby i czasie jej pełnienia.
 • Dziennik zmiany zawierający dane o:
  • czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany,
  • obsadzie personalnej zmiany,
  • rozmieszczeniu poszczególnych pracowników ochrony i czasie wykonywania przez nich zadań.
 • Dziennik wydarzeń zawierający:
  • wpis daty i godziny zaistniałego wydarzenia,
  • opis wydarzenia,
  • dane personalne osób uczestniczących w wydarzeniu,
  • dane personalne pracowników ochrony, którzy podejmowali interwencje.
 • Instrukcję współpracy z policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).
 • Instrukcję postępowania pracowników ochrony w przypadku napadu, włamania, pożaru, powodzi i awarii.
 • Dziennik szkolenia pracowników ochrony.


Można również prowadzić dokumentację pomocniczą, dotyczącą:

 • instrukcji kontroli ruchu osobowego i materiałowego,
 • instrukcji konwojowania,
 • instrukcji obsługi systemów i urządzeń sygnalizacji alarmowej.


Cofnięcie zezwoleniaKomendant wojewódzki Policji, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć zezwolenie na działalność wewnętrznej służby ochrony, jeżeli:

 • kierownik jednostki złoży taki wniosek,
 • nie utworzono wewnętrznej służby ochrony w okresie 3 miesięcy od dnia wydania zezwolenia,
 • nie usunięto w wyznaczonym terminie stwierdzonych podczas kontroli rażących uchybień lub nieprawidłowości w organizacji wewnętrznej służby ochrony,
 • działalność wewnętrznej służby ochrony prowadzona jest niezgodnie z planem ochrony,
 • ustały okoliczności, dla których zezwolenie zostało wydane.


Od tej decyzji można odwoływać się do Komendanta Głównego Policji.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.