Wartość bieżąca netto Przekierowano ze strony: Wartość zaktualizowana netto ang. Net Present Value, NPV

Wartość bieżąca netto (wartość zaktualizowana netto, wartość obecna netto) – Metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji, a także wskaźnik wyznaczony w oparciu o tę metodę. Jako metoda należy do kategorii metod dynamicznych i jest oparta na analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych przy zadanej stopie dyskonta. Jako wskaźnik stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi a nakładami początkowymi.

Spis treści

Opis

Aby firma podjęła właściwą decyzję w związku z inwestycjami kapitałowymi leżącymi w interesie udziałowców, musi zastosować regułę decyzyjną. Reguła ta pozwala rozgraniczyć propozycje możliwe do przyjęcia od takich, których przyjęcie będzie niemożliwe. Reguła ta nie może być także sprzeczna z celami przedsiębiorstwa, ponieważ uniemożliwi ich realizację. Klasyczną regułą jest reguła wartości zaktualizowanej netto.

Ponieważ pieniądz ma swoją wartość w czasie, strumienie pieniężne muszą opierać się o ten sam mianownik, aby można je było porównać. Dzięki regule NPV można ocenić przepływy pieniężne związane z Projektem (wymagają one porównania zaktualizowanej wartości przyszłych przychodów z dokonywanymi dzisiaj nakładami inwestycyjnymi).

Wzory matematyczne

Metoda NPV polega na dyskontowaniu przyszłych strumieni pieniężnych do ich wartości obecnych.lubgdzie:
 • CFi - strumień pieniężny netto spodziewany w roku i (i = 1, 2, ..., n),
 • N - początkowy nakład inwestycyjny,
 • k - odpowiednia rynkowa stopa kapitalizacji, czyli koszt alternatywny zainwestowania kapitału w ryzykowne projekty,
 • n - czas życia efektu projektu w latach,
 • NCFi - przepływy pieniężne netto w roku i (i = 1, 2, ..., n),
 • Pi - Przychód danego roku,
 • Ni - nakłady danego roku.


Jako wskaźnik NPV stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi a nakładami początkowymi i jest dany wzorem:gdzie:
 • NPV – wartość bieżąca netto,
 • CFt – przepływy gotówkowe w okresie t,
 • r – stopa dyskonta,
 • I – nakłady początkowe,
 • t – kolejne okresy (najczęściej lata) eksploatacji inwestycji


Procedura obliczania

Obliczanie NPV projektu przebiega według następującego schematu:
 1. Obliczenie zaktualizowanej wartości (PV) spodziewanego strumienia przychodów pieniężnych netto w każdym roku (różnica spodziewanych przychodów i przewidywanych nakładów gotówkowych).
 2. Dodanie do siebie wartości zaktualizowanych dla kolejnych lat, co pozwoli na otrzymanie całkowitej wartości zaktualizowanej spodziewanych przyszłych strumieni.
 3. Odjęcie początkowych nakładów inwestycyjnych (Io) w celu otrzymania NPV projektu - przed przejściem do kolejnego etapu należy ustalić regułę podejmowania decyzji - dla maksymalizacji ceny akcji przedsiębiorstwa w długim okresie:
  • jeśli NPV jest większa od zera (nie ma ryzyka działań bądź stopień ryzyka jest bardzo niewielki), projekt powinien zostać zaakceptowany,
  • jeśli NPV jest ujemna (wydatki > dochody), projekt należy odrzucić.
 4. Przyjęcie/odrzucenie projektu.


Z powyższego schematu wynika, że przedsiębiorstwa powinny wdrażać projekty, dla których wartość NPV jest dodatnia.

NPV zależy od:
 • wielkości strumieni pieniężnych w czasie;
 • rozkładu strumieni pieniężnych w czasie;
 • nakładów inwestycyjnych;
 • wielkości stopy dyskontowej.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.