Produkty finansowe do zarządzania majątkiem Przekierowano ze strony: WMP ang. wealth management products, WMP

Produkty finansowe do zarządzania majątkiem - krótkoterminowe obligacje, emitowane przez sektor parabankowy (ang. shadow banking) i sprzedawane w filiach oficjalnych banków. Spotykają się z zainteresowaniem kupców zarówno detalicznych jak i instytucjonalnych. Oprocentowanie depozytów bankowych znajduje się pod kontrolą banku centralnego, który orzekł, że nie może ono przekroczyć 3 procent w skali roku. WMP pozwalają zarobić nawet 5,5 procenta.

Spis treści

Inwestycje

Środki pozyskane z zakupu WMP inwestowane są:
  • w relatywnie bezpieczne obligacje emitowane przez skarb państwa i przedsiębiorstwa;
  • w fundusze rynku pieniężnego;
  • w pożyczki dla firm odrzuconych przez system bankowy z powodu związanego z nimi ryzyka.


Banki oferujące WMP widzą siebie jedynie jako sprzedawców i pośredników, więc nie gwarantują wypłaty środków ulokowanych w tych produktach. Klienci z kolei nie wierzą, że poważne instytucje pozwolą im na utratę zainwestowanego kapitału i traktują WMP niemalże jak bankowy depozyt.

Zagrożenia

Spora część banków, szczególnie mniejszych lub działających na prowincji, wabi klientów jeszcze wyższymi stopami zwrotu. Obligacje WMP są krótkoterminowe, a okresowość większości z nich nie przekracza trzech miesięcy. Służą one jednak do finansowania działalności bardziej długoterminowej np. w sektorze budowlanym lub wydobywczym. W związku z tym konieczna jest często spłata świadczeń ze środków uzyskanych z emisji nowego długu.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.