Właściciel procesu (ITIL) ang. process owner

Właściciel procesu - osoba odpowiedzialna za zapewnienie, by proces był zgodny z przeznaczeniem. Do zakresu odpowiedzialności właściciela procesu należy sponsorowanie, projektowanie, zarządzanie zmianami oraz ustawiczne doskonalenie procesu i jego miar. Właściciel procesu jest często tą samą osobą, która sprawuje rolę menedżera procesu, jednak w większych organizacjach role te mogą być rozdzielone.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.