Wizja (MSP) Przekierowano ze strony: Vision ang. vision

Wizja
temat ładu
MSP
Logo MSP


Wizja – temat Ładu MSP. Obejmuje on zdefiniowanie i utrzymanie przez cały cykl życia programu Wizji Programu, która jest streszczeniem programu i podstawą komunikacji z interesariuszami. Dokument, stanowiący zapis Wizji, przedstawia tę zmianę jako fotografię, która prezentuje lepszą przyszłość organizacji lub jej otoczenia.

Spis treści

Wizja programu

''! Zobacz obszerniejszy opis w artykule Wizja Programu.''

Wizja Programu służy jako podstawa do zidentyfikowania rezultatów oraz korzyści, które program powinien dostarczyć. Nie należy jej mylić z celem, strategią, intencją lub misją. Zarówno w rozwiniętej jak i w swojej uogólnionej formie, Wizja Programu wspomaga komunikację z interesaruszami - ma zapewnić wspólne rozumienie celów programu, motywować do aktywnego zaangażowania, ułatwiać skoncentrowanie działań na osiągnięciu pożądanej zmiany.

Wizja Programu ma swoje podsumowanie (uogólnienie) zapisane w postaci Deklaracji Wizji. Deklaracja Wizji również pełni rolę komunikacyjną - jest adresowanym do interesariuszy krótkim, syntetycznym, łatwym do zapamiętania streszczeniem Wizji Programu. Jest komunikowana wielokrotnie przy okazji wszystkich wydarzeń dotyczących programu. Pomaga uzyskać akceptację interesariuszy dla programu, kierując ich uwagę na cele i przyszłe korzyści.

Odpowiedzialność za Wizję Programu

Za zbudowanie Wizji Programu odpowiada Właściciel Programu, wspierany przez Kierownika Zmiany Biznesowej.

Charakterystyka dobrej Deklaracji Wizji

(ang. Characteristics of a good vision statement)

Deklaracji Wizji to syntetyczne podsumowanie (uogólnienie) Wizja programu (MSP)|Wizja Programu.

Dobrze zbudowana Deklaracja Wizji pomaga interesariuszom zapamiętać i zrozumieć sens zmiany biznesowej, którą firma chce osiągnąć, utrwalić docelowy ogólny obraz zmiany. Skonstruowana na podstawie Wizji Programu i przekazana interesariuszom, Deklaracja Wizji powinna mieć kilka istotnych cech.

Dobra Deklaracja Wizji:
 • jest krótka, łatwa do komunikowania i do zapamiętania; niekiedy nie dłuższa niż jeden akapit lub rozwinięte zdanie, tak aby łatwo było przywołać ją z pamięci,
 • jest napisana jako prezentacja przyszłego stanu - rodzaj zdjęcia firmy z przyszłości, skierowana do jak najszerszego grona interesariuszy,
 • używa prostego języka, beż żargonu zrozumiałego dla wąskiej grupy ludzi,
 • opisuje atrakcyjną przyszłość - jest zdolna porwać zarówno serca jak i głowy; odwołuje się tak do faktów jak i do emocji,
 • motywuje każdego i uzasadnia wyzwanie, towarzyszące planowanej zmianie biznesowej,
 • jest wystarczająco elastyczna, aby być użyteczną w czasie całego życia programu,
 • unika podawania dat docelowych z wyjątkiem sytuacji, w których program jest rzeczywiście uzależniony od terminów; unika podawania lub formułowania ograniczeń.


Rozwijanie i utrzymanie Deklaracji Wizji

(ang. Developing and maintaining the vision statement)

Zarówno Wizja Programu jak i Deklaracja Wizji to produkty - dokumenty, które są utrzymywane przez cały cykl życia programu. Pracę nad Wizją Programu rozpoczyna się wraz z uzgodnieniem Zlecenia Przygotowania Programu i mianowaniem Właściciela Programu. Finalna wersja Deklaracji Wizji staje się częścią Założeń Programu.

Oczekuje się, że w dalszej części realizacji programu Deklaracja Wizji będzie stałym, stabilnym fundamentem dla całego programu i nie będzie podlegała częstym zmianom.

Wizja Programu (i Deklaracja Wizji) jest regularnie przeglądana w procesie Definiowanie Programu, aby weryfikować i utrzymywać strategiczne ukierunkowanie programu i jego spójność z celami firmy.

Po przeglądzie Deklaracji Wizji może być potrzebne jej zmodyfikowanie, aby uwzględnić nowe czynniki biznesowe. Gdy Wizja Programu wymaga głębszej zmiany, może to oznaczać, iż sam program przechodzi na tyle istotne modyfikacje, że należy sprawdzić jego zgodność ze strategią organizacji. Należy się wówczas również liczyć z ryzykiem istotnych problemów komunikacyjnych z interesariuszami, którzy mogą odebrać takie zmiany jako podważenie wiarygodności programu.

Uwaga

O ile Wizja Programu jest z założenia ogólna i ma się koncentrować na zarysowaniu zakresu zmiany biznesowej, którą firma lub organizacja chce osiągnąć w przyszłości, tak Model Docelowy powinien dostarczyć pełnego i szczegółowego zrozumienia, jak będzie wyglądał konkretny obszar firmy po przeprowadzeniu zmiany biznesowej. Tym niemniej, obydwa dokumenty powinny być ze sobą spójne przez cały okres realizacji programu.

Każdej modyfikacji Modelu Docelowego powinien towarzyszyć przegląd Wizji Programu i Deklaracji Wizji.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
 • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
 • MSP na stronie Best Management Practice

Znaki towarowe

 • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.