Wskaźnik rentowności Przekierowano ze strony: VIR ang. Profitability Index, PI, Profit Investment Ratio, PIR, Value Investment Ratio, VIR

Wskaźnik rentowności (wskaźnik zyskowności) - jedno z kryteriów oceny inwestycji, wyraża się ilorazem sumy zdyskontowanych dodatnich przepływów pieniężnych do sumy zdyskontowanych ujemnych przepływów pieniężnych.

Spis treści

Wyznaczanie

Wskaźnik rentowności oznaczamy jako PI i liczymy korzystając ze wzoru:gdzie:
  • CIFt (ang. cash inflow) = dodatnie przepływy pieniężne w roku t
  • COFt (ang. cash outflow) = ujemne przepływy pieniężne w roku t
  • r = koszt kapitału
  • n = liczba lat


Wykorzystanie

Gdy wskaźnik rentowności PI > 1 wtedy wstępnie przyjmuje się projekt do realizacji. Im większa wartość wskaźnika PI, tym bardziej zyskowna wydaje się być inwestycja. Wskaźnik ten wykorzystywany jest w praktyce, w sytuacji, kiedy potencjalny inwestor boryka się z ograniczonością zasobów finansowych. Oczywistym jest też także, iż wskaźnik ten może być liczony dla projektów inwestycyjnych, których wartość NPV jest dodatnia, gdyż ujemna wartość obecna netto od razu eliminuje projekt inwestycyjny. Najczęściej wykorzystywany jest w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.

Inne sposoby oceny inwestycjiBibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.