Faktura VAT Przekierowano ze strony: VAT invoice ang. VAT invoice

Faktura VAT – szczególny rodzaj faktury wystawianej przez płatników podatku VAT. Faktura VAT w Polsce podlega osobnym przepisom.

Spis treści

Opis

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, faktura taka powinna zawierać przynajmniej[1]:
 • nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy oraz ich numery NIP,
 • datę dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia dokumentu,
 • napis Faktura VAT oraz numer kolejny faktury,
 • nazwę towaru lub usługi (przedmiotu transakcji),
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (netto),
 • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawki podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku, zwolnionych z podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, zwolnionych z podatku lub niepodlegających opodatkowaniu,
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem (brutto), wyrażoną cyframi.


Faktura powinna być wystawiona przynajmniej w dwóch egzemplarzach. Obecnie nie obowiązuje już rozróżnienie na "oryginał" i "kopię" faktury. Tradycyjnie faktura wystawiana jest na papierze, jednak w pewnych okolicznościach dopuszczona jest postać elektroniczna (e-faktura).

Więcej o fakturach elektronicznych w artykule Faktura elektroniczna.

Faktura VAT RR

Faktura VAT RR to faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych przez czynnego podatnika VAT od dostawcy, który jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Faktura VAT RR jest wystawiana przez nabywcę towarów, w dwóch egzemplarzach. Oryginał otrzymuje Dostawca, a kopię nabywca[2].

Faktura VAT RR musi zawierać[3]:
 1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy,
 3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną,
 4. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,
 5. nazwy nabytych produktów rolnych,
 6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,
 7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
 10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych,
 11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
 12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,
 13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.


Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu[4]:
Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.


Zobacz teżLinki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 17 października 2015 r.