Usługi pocztowe i kurierskie

Usługi pocztowe i kurierskie – zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe z 2003 roku, „usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe:

 • przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek oraz druków nieopatrzonych adresem, zwanych dalej "drukami bezadresowymi",
 • prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjęcie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów,
 • realizowanie przekazów pocztowych [1].


Natomiast usługa kurierska to termin potoczny, oznaczający przewozowe „usługi o wartości dodanej, które są świadczone niezależnie od powszechnych usług pocztowych i stanowią odrębny segment rynku. Wyróżnia je innowacyjność, niższy wolumen, świadczenia o charakterze dodatkowym, wysoki stopień specjalizacji oraz lepsze dostosowanie do potrzeb i preferencji klientów.”[2]

Spis treści

Usługa kurierska a usługa pocztowaTermin usługa kurierska funkcjonował w ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności, która została zastąpiona ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe. Wraz ze zmianą Dokumentu, z prawa polskiego, zniknęło pojęcie usługi kurierskiej. Zmiana ustawy była jednym z wymogów Unii Europejskiej i miała zliberalizować rynek usług pocztowych.

Wedle obecnie obowiązującej ustawy, Przedsiębiorca, który uzyskał uprawnienia do prowadzenia działalności pocztowej na podstawie wpisu do Rejestru operatorów pocztowych oraz nie zamierza świadczyć tzw. usług zastrzeżonych, ma prawo do odpłatnego przewozu różnego rodzaju przesyłek[3]. Do usług zastrzeżonych zalicza się:
 • przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie w obrocie krajowym:
  • przesyłek z korespondencją,
  • przesyłek reklamowych,
  • przesyłek innych niż wymienione w lit. a i b, nadanych w sposób uniemożliwiający sprawdzenie zawartości o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50g,
 • przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie zagranicznym przesyłek o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50g,
 • przyjmowaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek z korespondencją, o ile w procesie przyjmowania lub doręczania stają się one przesyłkami o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50g[4].


Przedsiębiorca może transportować powyższe przesyłki, jeśli pobierze za nie opłatę co najmniej 2,5 raza wyższą od „opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki listowej stanowiącej przesyłkę najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii określonej w cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego.”[5]

Rodzaje usług kurierskichFirmy kurierskie proponują kilka rodzajów usług, które różnią się m.in. czasem dostarczenia, odległością i poziomem poufności. Ze względu na obszar, w którym realizowana jest usługa, możemy wyróżnić:

 • usługi lokalne,
 • usługi krajowe,
 • usługi międzynarodowe.


Ze względu na czas realizacji przesyłki:

 • przesyłki standardowe,
 • przesyłki ekspresowe: przesyłki mające czas dostarczenia krótszy do standardowych przesyłek,
 • kurier dedykowany: najszybszy możliwy sposób transportu przesyłki[6],
 • przesyłka planowana, przesyłka gwarantowana: zaplanowane doręczenie w określonym terminie.


Ze względu na zawartość przesyłki:

 • przesyłka paletowa: przesyłka o dużej wadze transportowana na paletach,
 • przesyłka niestandardowa: przesyłka, która ze względu m.in. na swoją zawartość musi być traktowana w szczególny sposób,
 • przesyłka niepiętrowalna: przesyłka, na której nie można ustawić innych przesyłek; jej transportowanie wiąże się z odpowiednią dla danej firmy kurierskiej dopłatą,
 • przesyłka proceduralna: przesyłka dystrybuowana według określonych dla niej procedur.

Usługi dodatkowe

Dodatkowe usługi realizowane przez firmy kurierskie to m.in.:

 • przesyłka za pobraniem,
 • doręczenie do rąk własnych,
 • ubezpieczenia przesyłek,
 • nadanie przesyłki pocztą konduktorską,
 • kopia dokumentu przewozowego,
 • potwierdzenie doręczenia przesyłki.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.