Usługa ang. service

Usługa - działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby klienta, realizowane z jego udziałem. Usługa w sensie gospodarczym jest użytecznym procesem niematerialnym, który wytwarza praca ludzka w procesie produkcji poprzez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu. Usługa może obejmować czynności niematerialne, jak porada techniczna, reprezentowanie kogoś przed urzędem czy sądem lub materialne, jak wykonawstwo konkretnych przedmiotów.

Spis treści

Cechy usług

Do podstawowych cech usług można zaliczyć:
 • Niematerialność - proces realizacji usług ma charakter niematerialny, oznacza to ze nie da się ich spróbować, poczuć, usłyszeć przed dokonaniem zakupu. Niematerialność usług sprawia, że klienci mają trudności z oceną jakości i porównywaniem. Przed wykonaniem usług u klientów pojawia się pewnego rodzaju ryzyko, dlatego też kładą oni duży nacisk na własne źródła informacji, co pomaga im w dokonaniu zakupu.
 • Nietrwałość - cecha ta przejawia się w tym, że usług nie można magazynować, przechowywać ani inwentaryzować(np. fryzjer nie może przechowywać swoich umiejętności dla wykorzystania przez innych gdy jest dużo klientów.
 • Różnorodność - oznacza, że standaryzacja i kontrola usług są utrudnione. Ponieważ świadcząc usługę nie możemy być pewni co do jej jakości i nie możemy zapewnić kontroli nad nią, jak odbywa się to np. w przypadku maszyn.
 • Nierozdzielność - oznacza, że niemożliwe jest fizyczne rozłączenie usługi z osobą wykonawcy, bo to ona najczęściej jest istotą usługi.
 • Heterogeniczność - różnorodność wykonania; usługa nie może być dokładnie tak samo wykonana, uzależniona jest od tego, kto i kiedy ją wykonuje.


Podział usług

Podział w zależności na czyje zlecenie są wykonywane:
 • Usługi dla konsumentów:
  • materialne:
   • handel i naprawy;
   • hotele i restauracje;
   • transport pasażerski i łączność;
   • usługi osobiste;
   • działalność komunalna.
  • niematerialne:
   • edukacja;
   • ochrona zdrowia i opieka społeczna;
   • działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem.
 • Usługi dla producentów i biznesu:
  • transport i gospodarka magazynowa;
  • pośrednictwo finansowe;
  • obsługa nieruchomości;
  • wynajem maszyn i sprzętu;
  • informatyka i działalność pokrewna;
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
  • pozostała działalność związana z prowadzeniem biznesu.
 • Usługi ogólnospołeczne:
  • administracja publiczna i obrona narodowa;
  • działalność organizacji członkowskich;
  • organizacje i zespoły narodowe.


Podział wg. rodzaju świadczonej usługi:
 • Usługi produkcyjne, które są czynnościami będącymi współdziałaniem w procesie produkcji, nie tworzące nowych dóbr. Są one wykonywane przez jedną jednostkę gospodarczą na zlecenie drugiej;
 • Usługi konsumpcyjne, czyli te które są bezpośrednio lub pośrednio związane z zaspokojeniem potrzeb ludności;
 • Usługi ogólnospołeczne, czynności, które zaspokajają potrzeby porządkowo - organizacyjne gospodarki narodowej i społeczeństwa jako całości.

Usługi transportowe

Usługi transportowe obejmują:
 • Przewóz osób, za pomocą różnych środków transportowych, np.: autobusami, pociągami, statkami, samolotami.
 • Przewóz towarów - często są to produkty spożywcze, sprzęty RTV i AGD, meble czy tez samochody. Jeżeli są to duże ilości danych materiałów, wykorzystuje się do tego transport kolejowy lub transport wodny. Tego rodzaju transport jest specjalnie dostosowany do tego typu świadczeń. Wykorzystanie tych środków wydłuża czas dostawy, ale pozwala jednorazowy transport dużej ilości towaru.


Bibliografia

 • Usługa, Wikipedia pl
 • Anna Śmieciuch,Elżbieta Kochanek: Usługa, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.