Umowa o zarządzanie nieruchomością ang. Property Management Agreement, Property Management Contract

Umowa o zarządzanie nieruchomością - Umowa zlecenia regulująca stosunki pomiędzy właścicielem nieruchomości, a zarządcą.

Spis treści

Podstawy prawne

Podstawowe regulacje szczególne dotyczące tego rodzaju umów, zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Oczywiście do tego rodzaju umów mają zastosowanie inne przepisy prawne, w tym przede wszystkim zawarte w kodeksie cywilnym. Wyżej wymieniona ustawa reguluje jedynie te aspekty, które są specyficzne dla tego rodzaju działalności – zarządzania nieruchomościami.

Podstawowe zasady

Z ustawy o gospodarce nieruchomościami wynikają następujące, podstawowe zasady dla umów o zarządzanie nieruchomością:
 • umowa o zarządzanie nieruchomością należy do kategorii umów starannego działania (co oznacza, że zarządca jest odpowiedzialny za należytą staranność przy wykonywaniu zleconych mu czynności z zakresu zarządzania nieruchomością, ale nie uzyskania określonego rezultatu),
 • musi zostać zawarta w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.


Zawarcie umowy

Zawarcie umowy winno być poprzedzone m. in.:
 • ustaleniem oczekiwań właściciela i jego celów,
 • ustaleniem aktualnego stanu faktycznego i prawnego nieruchomości,
 • ustaleniem istotnych szczegółów umowy.


Właściciel może przed wyborem zarządcy przeprowadzić konkurs ofert według uznanych kryteriów. Do podstawowych kryteriów należy oczywiście Wynagrodzenie za zarządzanie i inne. We wspólnocie mieszkaniowej właściciela reprezentuje najczęściej wybrany zarząd, który jednak winien posiadać stosowne umocowanie (pełnomocnictwo) wyrażone w uchwale.

Istotne postanowienia umowy

Każda umowa zawierać może postanowienia specyficzne dla nieruchomości i zakresu zlecanych czynności. Jednak pewne podstawowe elementy winny być bezwzględnie uwzględnione. Są to:
 • strony umowy,
 • jednoznaczna identyfikacja nieruchomości,
 • określenie obowiązków zarządcy,
 • określenie praw zarządcy,
 • ustalenie wynagrodzenia za zarządzanie:
  • podstawowego,
  • dodatkowego – w tym zasad: kiedy i na jakich zasadach może takie wynagrodzenie przysługiwać.
 • ustalenie obowiązków właściciela,
 • ustalenie terminu przejęcia nieruchomości do zarządzania,
 • zasady rozwiązywania umowy lub czas jej trwania,
 • inne ustalenia.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.