Umowa o pracę

Umowa o pracę - jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez Pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Spis treści

Rodzaje umów o pracę

Umowy bezterminowe:
 • na czas nieokreślony
Umowy terminowe:
 • na czas określony;
 • na okres próbny;
 • na czas wykonania określonej pracy;
 • na zastępstwo.


Elementy umowy o pracę

 • data zawarcia umowy;
 • określenie rodzaju umowy;
 • określenie stron umowy;
 • określenie rodzaju pracy;
 • określenie czasu pracy;
 • określenie wynagrodzenia;
 • określenie miejsca pracy.


Forma umowy o pracę

Umowa o pracę powinna być zawierana w formie pisemnej. Dopuszczalne jest jednak zawarcie umowy w formie ustnej oraz jej późniejsze potwierdzenie przez pracodawcę na piśmie. W myśl przepisów Kodeksu Pracy brak pisemnego potwierdzenia umowy ustnej stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (jednak sama umowa zawarta w formie ustnej jest ważna).

Tryb rozwiązywania umowy o pracę

 • za porozumieniem stron;
 • za wypowiedzeniem;
 • bez wypowiedzenia;
 • po upływie terminu, na który została podpisana umowa;
 • w momencie wykonania przez pracownika określonego zadania (umowa na czas wykonania określonej pracy);
 • w momencie powrotu pracownika do pracy (umowa na zastępstwo pracownika).
Oprócz tego Stosunek pracy powstały na podstawie umowy może wygasnąć:
 • w wyniku śmierci pracodawcy lub Pracownika;
 • z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy, np. z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.