Umowa agencyjna

Umowa agencyjna - umowa na podstawie której przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie (zleceniodawcy) albo do zawierania ich w jego imieniu. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia (prowizji). Zarówno agent, jak i zleceniodawca są przedsiębiorcami, a agent zobowiązany jest ponadto działać w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa. Umowa agencyjna uregulowana jest w artykułach 758-7649 kodeksu cywilnego.

CharakterystykaUmowa o świadczenie usług agencyjnych może być zawarta w formie dowolnej. Ustawa kodeks cywilny wymaga formy pisemnej tylko gdy umowa agencyjna wprowadza odpowiedzialność del credere – odpowiedzialność agenta za wykonanie zobowiązania przez klienta.

Uprawnienia agenta:

 • przyjmowanie dla dającego zlecenie zapłaty za świadczenie, które spełnia dla dającego zlecenie;
 • przyjmowanie dla dającego zlecenie świadczeń, za które płaci;
 • odbieranie zawiadomień o wadach;
 • odbieranie oświadczeń dotyczących wykonania umowy, którą zawarł w imieniu dającego zlecenie.
Obowiązki agenta:

 • zachowanie lojalności wobec dającego zlecenie;
 • przekazywanie wszelkich informacji mających znaczenie dla dającego zlecenie;
 • przestrzeganie jego wskazówek uzasadnionych w danych okolicznościach;
 • podejmowanie czynności potrzebnych do ochrony praw dającego zlecenie.
Obowiązki dającego zlecenie:

 • przekazywanie agentowi dokumentów i informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania umowy;
 • zawiadomienie w rozsądnym czasie o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy oraz o niewykonaniu umowy, przy której agent *pośredniczył lub którą zawarł w imieniu dającego zlecenie;
 • zawiadomienie w rozsądnym czasie agenta o tym, że liczba umów, których zawarcie przewiduje, lub wartość ich przedmiotu będzie znacznie niższa niż ta, której agent mógłby się spodziewać;
 • lojalność wobec agenta.


Żądanie prowizjiAgent może żądać prowizji od umów zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej, jeżeli:

 • do zawarcia umów doszło w wyniku jego działalności;
 • zostały one zawarte z klientami pozyskanymi przez agenta poprzednio dla umów tego samego rodzaju;
 • agentowi zostało przyznane prawo wyłączności w odniesieniu do oznaczonej grupy klientów lub obszaru geograficznego, a w czasie trwania umowy agencyjnej została zawarta umowa z klientem z tej grupy lub obszaru.
 • po rozwiązaniu umowy agencyjnej i spełnieniu przesłanek art. 761 kodeksu cywilnego, propozycję zawarcia umowy dający zlecenie lub agent otrzymał od klienta przed rozwiązaniem umowy agencyjnej;
 • do zawarcia umowy doszło w przeważającej mierze w wyniku działalności agenta w okresie trwania umowy agencyjnej, a zarazem w rozsądnym czasie od jej rozwiązania.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.