Ubezpieczenie nieruchomości ang. property insurance

Ubezpieczenie nieruchomości (ubezpieczenie mienia) – rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes ubezpieczeniowy związany z dobrami materialnymi oraz z prawami albo zobowiązaniami majątkowymi. Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń stanowi suma ubezpieczenia ustalona na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia.

Spis treści

Ubezpieczenie osobowe a ubezpieczenie majątkowe

Wyraźnie można odróżnić umowę ubezpieczenia osobowego a majątkowego ponieważ różnią się one pod wieloma względami, szczegółowe różnice przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Podstawowe różnice między produktami ubezpieczeń osobowych i majątkowych[1]
Kryteria Ubezpieczenia osobowe Ubezpieczenia majątkowe
Przedmiot Ryzyko osobowe, obejmujące życie, zdrowie i zdolność do pracy ubezpieczonego (dobra osobiste, prawa majątkowe) Ryzyko majątkowe, obejmujące prawa i obowiązki majątkowe osoby ubezpieczonej.
Podmiot Osoby fizyczne Osoby fizyczne i prawne
Szkoda Ma charakter niewymierny

w pieniądzu i nie zawsze ma charakter negatywny
Ma charakter wymierny

w pieniądzu i zawsze charakter zdarzenia negatywnego
Suma ubezpieczenia Swobodnie ustalona przez strony umowy Ustalona na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia
Charakter świadczenia Świadczenie Odszkodowanie
Czas Zazwyczaj długookresowe (powyżej 1 roku) Wyłącznie krótkoterminowe (do 1 roku)


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.