Obrót Przekierowano ze strony: Turnover ang. turnover

Obrót – wpływy brutto lub należności brutto ze sprzedaży towarów czy usług dostarczonych przez dany podmiot gospodarczy. Pojęcie obrotu służy do wyrażenia wielkości handlowej danego przedsiębiorstwa. Skalę działalności przedsiębiorstwa ustala się na podstawie Zysków lub strat. Obrót to globalny Przychód ze sprzedaży dóbr i usług osiągnięty przez dany podmiot gospodarczy w określonym czasie. Obrót odnosi się nie tylko do zbytu produktów i usług, ale także do cesji praw oraz najmu przedmiotów. W dziedzinie finansów i przy pośrednictwie jest on równy wysokości agia (różnicy między wartością nominalną a wartością realną waluty bądź papieru wartościowego) i prowizji oraz opłat ubezpieczeniowych i maklerskich. Z kolei w rachunkowości obrót odnotowywany jest po stronie kredytowej w rachunku bieżącym danego podmiotu lub przedsiębiorstwa. Podobnie jak cena może być wyrażony kwotą bez podatku lub po opodatkowaniu.

Spis treści

Interpretacja i rodzaje

W poszczególnych dziedzinach działalności finansowej występują różne pojęcia "obrotu".

Prawo podatkowe

W prawie podatkowym obrót rozumie się jako ogólną sumę wpływów za sprzedane towary i usługi, z tym jednak, że poszczególne systemy prawa podatkowego modyfikują to pojęcie co do zakresu przedmiotowego (np. wprowadzają wyłączenia z obrotu) lub czasowego (np. włączają do obrotu kwoty należne, których w danym roku podatkowym jeszcze nie otrzymano).

Rachunkowość

W rachunkowości, obrót może określać ile razy dane aktywo zostało wymienione (zużyte) podczas danego okresu. Na przykład w zarządzaniu zapasami można spotkać się z pojęciem obrotu zapasami (ang. inventory turnover, inventory turns, stockturn, stock turns, turns, and stock turnover). Wskaźnik obrotu zapasami to jeden z podstawowych wskaźników sprawności zarządzania aktywami. Informuje o tym, ile razy obrócono zapasami by uzyskać ostateczny przychód. Definiuje się go jako iloraz wielkości sprzedaży i wielkości zapasów lub iloraz kosztu sprzedanych dóbr i średniego stanu zapasów

WOZ = Sprzedaż / Zapasy

WOZ = Koszt sprzedanych dóbr / Średni stan zapasów

Niska wartość wskaźnika informuje o nadmiarze zapasów lub o zbyt niskim poziomie sprzedaży w stosunku do wielkości zapasów. Wysoki wskaźnik oznacza wysoki poziom sprzedaży lub problemy zakupowe przedsiębiorstwa.

Z kolei w księgowości, obrót konta księgowego to suma zapisów na poszczególnych stronach konta, a mianowicie: suma zapisów po stronie lewej (debet) to Obrót Dt, suma zapisów po stronie prawej (credit) konta to Obrót Ct. Podsumowania zapisów dokonuje się raz w miesiącu za okres sprawozdawczy. (Więcej w artykule Konto księgowe).

Finanse

W finansach, z obrotem aktywów związane jest też pojęcie rotacji majątku (ang. Asset Turnover). Wskaźnik rotacji majątku to jeden z wskaźników sprawności zarządzania aktywami. Określa on rotację ogółu aktywów firmy. Pozwala określić czy posiadane przez przedsiębiorstwa aktywa odpowiadają skali jej sprzedaży[1]. Definiuje się go jako iloraz sprzedaży do aktywów ogółem.

WRM = Sprzedaż / Aktywa

Wskaźnik ten pozwala zmierzyć efektywność gospodarowania aktywami pod kątem sprzedaży lub przychodów. Im większa wartość wskaźnika, tym wyższa jest efektywność gospodarowania. Dzięki temu wskaźnikowi można również ocenić politykę cenową przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa operujące na niskich marżach mają zwykle wysoki wskaźnik rotacji majątku, podczas gdy te sprzedające po wysokiej marży - niski.

Wskaźnik obrotowości (produktywności) kapitału pracującego (ang. Working Capital Turnover) z kolei informuje nas o wielkości przychodów ze sprzedaży, które przypadają na jedną jednostkę kapitału pracującego. Kapitał obrotowy (zwany kapitałem pracującym) stanowi nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi.

WOKP = Sprzedaż / Przeciętna wartość kapitału pracującego

W tym wypadku również wysoka wartość wskaźnika informuje o wysokiej efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa.

Uwagi

Angielski termin turnover jest często uzywany jako synonim przychodu (ang. revenue), zwłaszcza w Europie i Republice Południowej Afryki.

W ekonomii pracy, terminem turnover może być też określana częstotliwość bądź poziom zmian w zatrudnieniu, zwłaszcza w Ameryce Północnej.

Z kolei termin customer turnover (również customer attrition, customer churn, churn, customer defection) określa poziom strat klientów danego produktu lub przedsiębiorstwa.Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.