Cash management Przekierowano ze strony: Treasury management ang. cash management, treasury management

Cash management – część działalności przedsiębiorstwa odnoszącą się do krótkoterminowych przepływów finansowych i rezerw pieniężnych, mającą na celu zapewnienie wystarczającej płynności, co jest bezwzględnym warunkiem jego egzystencji. Służy do zapewnienia gotowości płatniczej, zminimalizowania kosztów zachowania płynności i zmaksymalizowania zysku z nadwyżek płynności. Często prowadzenie cash managementu przedsiębiorstwa jest zlecane bankom.

Spis treści

Zadania systemu cash management

Głównymi funkcjami cash management są:
 • planowanie popytu na pieniądz,
 • dysponowanie środkami,
 • kontrola płynności.


Do zadań szczegółowych cash management możemy zaliczyć takie działania jak:
 • planowanie przepływów środków pieniężnych w krótkich okresach,
 • kontrola spływu należności,
 • realizowanie bieżących płynności wierzycielom,
 • lokowanie nadwyżek środków pieniężnych,
 • poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
 • ograniczanie ryzyka kursowego,
 • utrzymanie stosunków z bankami.


Rodzaje systemów cash management

Można wyróżnić trzy rodzaje systemów cash management, w zależności od stopnia ich zaawansowania:
 1. Systemy informacyjne – przedsiębiorstwo poprzez terminal może wyłącznie uzyskać od banku informacje na przykład o stanie konta, ale samo musi pozostać bierne.
 2. Systemy informacyjno-transakcyjne – w których możliwości zostały poszerzone o zlecanie transakcji.
 3. Systemy real-time (systemy czasu rzeczywistego) – związane są z uruchomieniem terminali w przedsiębiorstwie. Informacje, które przedsiębiorca otrzymuje mogą być przetwarzane dalej w połączeniu z danymi wewnętrznymi.


Zalety cash management

Efektywne cash management jest niezwykle istotne dla mniejszych przedsiębiorstw, które mają mniejsze możliwości uzyskiwania kredytów. Odpowiednie cash management pozwala również zapanować nad nieprzewidzianymi wydatkami.

Użyteczność systemów cash management uwidacznia się przede wszystkim w optymalizacji prowadzenia konta. Dzięki aktualnym i dokładnym informacjom w powiązaniu z możliwością szybkiego i pewnego dokonywania transakcji można również prowadzić konto z saldem bliskim zeru. Można szybciej użytkować napływające środki i przez ograniczenie wysokości środków zredukować przeciętne saldo roczne.

Oszczędza się również na kosztach przy dokonywaniu transferów finansowych. Przedsiębiorstwa mogą dzięki systemom cash management poprawić jakość zarządzania środkami pieniężnymi poprzez racjonalne wykorzystanie środków, większą precyzję, pewność i przejrzystość operacji.

Główne role

Cash management w przedsiębiorstwach nadzorowane jest często przez specjalnie oddelegowaną do tego osobę - cash managera. Za cash management przedsiębiorstwa może odpowiadać również Skarbnik (ang. treasurer). Niekiedy też swój udział w decyzjach związanych z cash management ma dyrektor finansowy.

Uwagi

Termin cash management określa także usługę bankową skierowaną do klientów korporacyjnych, opierających swoją działalność na płatnościach gotówkowych. W ramach tego typu usług bank zapewnia przedsiębiorcy nadzór nad płynnością płatniczą, a jednocześnie optymalne zarządzanie nadwyżkami finansowymi.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.