Tranzyt

Tranzyt - przewóz osób lub towarów z jednego do drugiego kraju przez terytorium państwa trzeciego.

Podział

 • tranzyt bezpośredni – ładunek obcy jest przewożony przez terytorium kraju bez prawa składowania;
 • tranzyt pośredni – przewożone ładunki obce składowane są przez pewien czas na terytorium kraju, przez którego teren prowadzony jest tranzyt.


Procedury tranzytu

W Polsce wykorzystywane są procedury:
 • krajowa procedura tranzytowa;
 • procedura TIR;
 • wspólna procedura tranzytowa WPT.
Krajowa procedura tranzytowaMoże się ona odbywać pomiędzy:
 • urzędami celnymi granicznymi - przeważnie wtedy gdy towary przywożone z zagranicy są przemieszczane przez polski obszar celny, a miejsce przeznaczenia znajduje się również za granicą;
 • urzędem celnym granicznym a urzędem celnym wewnętrznym - w większości wtedy gdy towary przywożone są z zagranicy do polskiego obszaru celnego jako miejsce przeznaczenia;
 • urzędem celnym wewnętrznym a urzędem celnym wewnętrznym granicznym - na ogół wtedy, gdy towary krajowe objęte procedurą wywozu lub uszlachetnienia są przemieszczane poza polski obszar celny;
 • urzędami celnymi wewnętrznymi w większości, gdy towary niekrajowe są przemieszczane prze polski obszar celny np. między składami celnymi.
Procedura TIRProcedura TIR może być stosowana jedynie w przewozach drogowych bez przeładunku przez jedną lub kilka granic, gdy przesyłka jest zamknięta nienaruszonymi zamknięciami celnymi. Możliwe jest pokonanie fragmentów trasy drogą morską lub koleją, ale rozpoczęcie i zakończenie trasu musi odbywać się transportem drogowym. Dopuszczalne jest aby początek i koniec trasy przewozu znajdował się w tym samym państwie, lecz fragment trasy musi przebiegać przez terytorium obcego państwa. Konwencja TIR zwalnia ładunek od odprawy celnej w punktach granicznych po spełnieniu następujących warunków:

 • przejazd musi odbywać się tylko trasą zaakceptowaną lub określoną przez władze celne;
 • pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczające do międzynarodowego transportu drogowego pod zamknięciami celnymi;
 • władze celne muszą założyć na skrzynię ładowną samochodu plomby celne, które sprawdzane są przez władze celne na granicy;
 • zaplombowany ładunek traktowany jest jako tzw. przesyłka celna i nie może wejść do obrotu w kraju, do którego nie jest przeznaczony.
Wspólna procedura WPTStosowana jest w:
 • transporcie drogowym i w formie uproszczonej w kolejowym, morskim, lotniczym, rurociągowym, przewozach kontenerowych;
 • przypadku gdy występuje przekroczenie co najmniej jednej granicy miedzy krajami stronami Konwencji;


Bibliografia

 • Andrzej Kogut: Tranzyt, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.