Rachunek kosztów pełnych Przekierowano ze strony: Tradycyjny rachunek kosztów

Rachunek kosztów pełnych (tradycyjny rachunek kosztów) - model rachunku kosztów, w którym koszty całkowite dzieli się na Koszty bezpośrednie oraz Koszty pośrednie produkcji. Rachunek kosztów pełnych jest oparty na kosztach historycznych, czyli kosztach już wcześniej poniesionych. Grupuje koszty według podmiotów, miejsc powstawania oraz wyrobów. Model rachunku kosztów pełnych zakłada, że na wysokość całkowitych kosztów danego przedsiębiorstwa wpływ ma tylko jedna zmienna - wielkość produkcji.

Spis treści

Założenia

W rachunku kosztów pełnych:
  • wszystkie koszty produkcji są rozliczane na wytworzone wyroby gotowe i produkcję w toku (uwzględnia się tutaj zasadę wyceny produktu według pełnego kosztu wytworzenia),
  • koszty nieprodukcyjne nie są wliczane do kosztu wytworzenia produktu (są odnoszone bezpośrednio na wynik finansowy),
W tym modelu koszt jednostkowy wyrobów odzwierciedla pełne zużycie zasobów, jakie miało miejsce w celu wytworzenia tego wyrobu. Koszty bezpośrednie są identyfikowane na podstawie dokumentów źródłowych, natomiast wszystkie inne koszty stanowią koszty pośrednie produkcji. W rachunku tym stosuje się zasadę proporcjonalności kosztów pośrednich do wyceny produktów w jednostkowym koszcie pełnym.

Zalety i wady

Zaletami rachunku kosztów pełnych są:
  • podkreślenie znaczenia kosztów stałych,
  • lepsza kalkulacja kosztów wytworzenia wyrobu (wkalkulowanie w koszt produktu zarówno kosztów zmiennych jak i kosztów stałych),
  • niwelowanie wpływu sezonowych zmian sprzedaży na wynik ze sprzedaży. Jeżeli zastosujemy rachunek kosztów zmiennych do jednostki której sprzedaż cechuje się sezonowością, to wynik ze sprzedaży poza sezonem będzie niższy niż sprzedaż w sezonie.


Do wad rachunku kosztu pełnego zalicza się natomiast:
  • sztuczny charakter podziału kosztów pośrednich na poszczególne wyroby. Koszty pośrednie ponoszone przez jednostkę są niezależne od wielkości produkcji poszczególnych wyrobów.
  • trudność w ocenie wpływu poszczególnych działów na wynik ze sprzedaży całego przedsiębiorstwa.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.