TenStep PM Procesess ang. TenStep Project Management Procesess

TenStep PM Procesess
Metodyka
Zarządzanie projektami
Logo TenStep PM Procesess
WłaścicielTenStep
RozpowszechnianieTenStep
Oficjalna strona internetowa


TenStep PM Procesess - metodyka zarządzania projektami TenStep stworzona została na bazie Project Management Body of Knowledge[[, opracowanego przez [[Project Management Institute. Rozwiązania zawarte w TenStep™ przekształcają zapisy zawarte w PMBOK® Guide do postaci kompletnego, spójnego oraz łatwego w zastosowaniu i wdrożeniu systemu. TenStep to metodyka elastyczna i w pełni skalowalna. Jej filozofia jest prosta: „wielki projekt – obszerna metodyka, mały projekt – oszczędne i proste rozwiązania”. TenStep dostarcza Kierownikowi Projektu wszystkiego tego, co niezbędne do prowadzenia projektów dowolnej, zmiennej skali.

Spis treści

Opis

Terminologia stosowana w metodyce jest w pełni zgodna ze słownikami PMBoK, ale dla uproszczenia procesu zarządzania projektami wprowadzono pojęcie „kroku”. Poszczególne „kroki” (steps) odpowiadają na potrzebę zwiększania dyscypliny zarządzania projektem wraz ze wzrostem jego skali.

Według TenStep, każdy projekt powinien zostać zdefiniowany (krok 1), nawet jeśli nie będzie tworzony harmonogram w sposób formalny. Jeśli projekt osiągnie pewną skalę harmonogram stanie się niezbędny (krok 2). Jeśli zostanie stworzony, konieczne stanie się zarządzanie nim (krok 3). Jeśli projekt jest niewielki, prawdopodobnie nie jest niezbędne zajmowanie się jego ryzykami czy jakością w sposób ściśle zaplanowany. Jeśli jednak wystąpią problemy krytyczne – trzeba się nimi zająć (krok 4). Jeszcze większe przedsięwzięcie wymagało będzie zarządzania zmianą (krok 5) itd.

Numeracja „kroków” ustala równocześnie ich priorytety, dlatego odbiega ona od numeracji PMBoK®. Obszerne projekty powinny być planowane (kroki 1 i 2) i zarządzane (kroki 3 do 10) we wszystkich aspektach równolegle. Mniejsze projekty będą skoncentrowane po prostu na mniejszej ilości kroków.

Sam termin Zarządzanie projektem, odnosi się do procesów definiowanie i planowania oraz późniejszego monitorowania, sterowania i finalizowania projektów.

Zastosowanie

Zgodne z metodyką zarządzanie projektami daje organizacji możliwość:
 • ustandaryzowania systemu procesów, procedur, narzędzi dzięki czemu skraca się czas wykonywania poszczególnych procesów
 • zastosowania bardzo prostego systemu raportowania opartego o dane, które są wiarygodne i umożliwiają podejmowanie trafnych decyzji biznesowych
 • stworzenia jasnej struktury odpowiedzialności i uprawnień – wiadomo od kogo i czego oczekiwać
 • porównywania projektów i pracy Kierowników Projektów, dzięki czemu można eliminować nieefektywne rozwiązania i pracować nad skutecznością Kierowników
 • wprowadzenia i egzekwowania jednoosobowej odpowiedzialności sponsora, co pozwala na podejmowanie szybkich decyzji w sytuacjach kryzysowych i wpływa korzystnie na ograniczenie ryzyka strat
 • realizowania projektów w sposób przejrzysty i przewidywalny
 • właściwego zdefiniowanie sukcesu projektu i warunków jego skutecznej realizacji poprzez uważną analizę otoczenia, na które projekt oddziałuje


Opis

TenStep™ Project Management Process dzieli sie na kilka procesów:
 • Definiowanie projektu (ang. Define the Work) - pozwala w sposób kompletny opisać planowane przedsięwzięcie i ustalić parametry jego sukcesu
W skład tego procesu wchodzi:
  • określenie, co ma zostać wykonanie w projekcie, a co nie
  • wybór narzędzi i technik, które będą używane przy zarządzaniu projektem
 • Tworzenie harmonogramu i budżetu projektu (ang. Build the Schedule and Budget) - dostarcza standardów budowania harmonogramów i budżetów. W skład tego procesu wchodzi określenie jaki powinien być czas trwania, pracochłonność oraz budżet projektu
 • Proces zarządzania harmonogramem i budżetem (ang. Manage the Schedule and Budget) - pozwala na bezpieczne realizowanie projektu zgodnie z wcześniej ustalonym planem. W skład tego procesu wchodzi:
  • aktualizacja harmonogramu
  • aktualizacja budżetu
  • techniki korygowania harmonogramu
  • techniki korygowania budżetu
  • śledzenie niepokojących sygnałów na podstawie harmonogramu
 • Proces zarządzania problemami krytycznymi (ang. Manage Issues) - ustala sposób reagowania na problemy, których nie dało się przewidzieć na etapie planowania. W skład tego procesu wchodzi:
  • identyfikowanie problemów
  • analizowanie problemów
  • podejmowanie decyzji w sytuacjach krytycznych
 • Proces zarządzania zmianami i konfiguracją (ang. Manage Scope) - pozwala na wprowadzanie zmian do projektu, dzięki czemu można elastycznie odpowiadać na zmieniające się oczekiwania, ale także wykorzystywać nadarzające się okazje biznesowe. W skład tego procesu wchodzi:
  • badanie projektu pod kątem konieczności wprowadzania zmian
  • analizowanie wniosków o zmiany
  • podejmowanie decyzji o zmianach
  • techniki pracy nad utrzymaniem adekwatnego zakresu projektu
 • Proces zarządzania komunikacją (ang. Manage Communication) - reguluje sposób zbierania informacji, raportowania stanu projektu, zarządzania dokumentacją. W skład tego procesu wchodzi:
  • planowanie komunikacji w projekcie
  • organizowanie obiegu dokumentów
  • oszczędne raportowanie
  • branding projektu
  • zarządzanie oczekiwaniami
 • Proces zarządzania ryzykiem (ang. Manage Risks) - umożliwia ocenę dających się przewidzieć problemów i zaplanowanie dla nich scenariuszy obsługi. W skład tego procesu wchodzi:
  • identyfikacja ryzyk
  • analiza ryzyk
  • wycena ryzyk
  • opracowywanie odpowiedzi na ryzyka
  • ryzyka skumulowane
  • ryzyka wrodzone projektu
  • ryzyka specyficzne projektu
 • Proces zarządzania zasobami ludzkimi (ang. Manage Human Resources) - pozwala uregulować pozyskiwanie wykonawców do projektu i pracę z nimi. W skład tego procesu wchodzi:
  • nabór zespołu projektowego
  • budowanie zespołu projektowego
  • motywowanie zespołu
  • przydział zadań i kontrola ich realizacji
  • ocena zespołu
 • Proces zarządzania jakością i pomiarami (ang. Manage Quality and Metrics) - pozwala na zaplanowanie parametrów kompletności i jakości produktów, wspiera kontrolę jakości w projekcie, w tym jakości zarządzania. W skład tego procesu wchodzi:
  • planowanie jakości projektu
  • zarządzanie jakością projektu
  • pomiary jakości projektu
  • identyfikacja elementów projektu, które mają być mierzone
  • analiza wartości pomiarów
  • tworzenie mechanizmu pomiarowego
  • kalibracja systemu pomiaru w projektach
  • błędy pomiaru w projektach
 • Proces zarządzania zakupami (ang. Manage Procurement) - pozwala na zaplanowanie relacji z dostawcami i prowadzenie zakupów projektowych. W skład tego procesu wchodzi:
  • planowanie dostaw
  • tworzenie kontraktów
  • nadzorowanie prac zleconych
  • odbiór prac zleconych


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.