Technika przeglądu jakości (PRINCE2) ang. quality review technique

Technika przeglądu jakości - technika inspekcji jakości ze zdefiniowanymi rolami i określoną strukturą. Technika ta jest zaprojektowana w celu oceny, czy dany produkt mający formę dokumentu (lub podobną, np. formę prezentacji) jest kompletny, zgodny ze standardami oraz czy spełnia kryteria jakości uzgodnione w odpowiednim Opisie Produktu. Uczestnicy procesu inspekcji jakości wybierani są spośród osób posiadających niezbędne kompetencje, aby ocenić zgodność produktu z jego przeznaczeniem.[1]

Spis treści

Podstawowe zasady

Początkowo identyfikowane są osoby lub grupy żywotnie zainteresowane produktem poddawanym przeglądowi. Następnie produkt jest sprawdzany, a uwagi i komentarze kontrolerów omawiane są podczas narady. W jej trakcie uzgadniane są niezbędne zmiany oraz działania korygujące, dopiero po ich wykonaniu produkt spełnia ustalone kryteria jakości i może zostać zatwierdzony. Przeglądu jakości można dokonać w każdym stadium projektu, gdyż każdy jego produkt może zostać poddany przeglądowi jakości.

Cele

Przegląd jakości ma na celu:
 • ocenić zgodność produktu z ustalonymi kryteriami,
 • stworzyć podstawy do udoskonalania produktu,
 • zaangażować w kontrolę jakości wszystkie osoby zainteresowane produktem,
 • rozszerzyć poczucie "własności" i promować akceptację produktu,
 • dostarczyć mechanizm dla celów sterowania zmianami,
 • zapewnić potwierdzenie, że produkt jest kompletny i gotowy do zatwierdzenia.


Role

W PRINCE2 wyróżnia się cztery specyficzne role związane z przeglądem jakości:
 1. Kierownik przeglądu jakości - przewodniczy naradzie przeglądu jakości i odpowiada za jej zorganizowanie, program, przebieg, uzgodnione zadania oraz ustalenie wyniku wspólnie z testerami.
 2. Wytwórca - dostarcza stosowne produkty do przeglądu jakości i reprezentuje ich wytwórców; jego zadaniem jest także koordynowanie i śledzenie prac po przeglądzie jakości - np. zastosowanie w produkcie uzgodnionych zmian.
 3. Kontroler - dokonuje przeglądu produktu, ocenia jego zgodność z kryteriami jakości w Opisie Produktu, dokumentuje zastrzeżenia w tym aspekcie i potwierdza, czy dokonane zostały wszelkie zalecane działania następcze.
 4. Protokolant - zapewnia pomoc administracyjną Kierownikowi, notuje działania uzgodnione w czasie narady przeglądu jakości i przydzielone do ich wykonania osoby.


Korzyści

Do korzyści wynikających z przeprowadzania przeglądów jakości należą:

 • wczesna identyfikacja wad produktów, dająca podstawę do ich usunięcia, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów wytworzenia i eksploatacji produktu projektu,
 • obiektywna ocena zaawansowania prac projektowych, a co za tym idzie większa pewność statusu produktu projektu,
 • istnienie sposobności do współpracy wszystkich osób zainteresowanych produktem projektu,
 • przyczynek do budowy zespołowego podejścia do wytwarzania produktu,
 • zwiększenie zaangażowania użytkowników (szczególnie osobiście biorących udział w przeglądzie) do zaangażowania na rzecz produktu projektu.


Zobacz też

Pozostałe Techniki PRINCE2:

Bibliografia

 • PRINCE2, Wikipedia en
 • PRINCE2, Wikipedia pl
 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.