Technik

Technik - Tytuł zawodowy przyznawany specjaliście w zakresie odpowiedniej dziedziny technicznej. Aby uzyskać tytuł technika należy ukończyć szkołę, nauczającą zawodu ( technikum, szkoła policealna), posiadać wykształcenie średnie oraz zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Lista tytułów techników w Polsce

 • Technik administracji
 • Technik agrobiznesu
 • Technik analityk
 • Technik analityki medycznej
 • Technik architekt
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik archiwista
 • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • Technik awionik
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik budownictwa
 • Technik budownictwa okrętowego
 • Technik budownictwa wodnego
 • Technik ceramik
 • Technik chemik
 • Technik cyfrowych procesów graficznych
 • Technik dentystyczny
 • Technik dozymetrysta promieniowania jonizującego
 • Technik drogownictwa
 • Technik dróg i mostów kolejowych
 • Technik dźwięku
 • Technik ekonomista
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Technik elektronik
 • Technik elektroniki medycznej
 • Technik elektroradiolog
 • Technik elektryk
 • Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
 • Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
 • Technik energetyk
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik fizjoterapii
 • Technik fotografii
 • Technik garbarz
 • Technik gazownictwa
 • Technik geodeta
 • Technik geofizyk
 • Technik geolog
 • Technik górnictwa odkrywkowego
 • Technik górnictwa otworowego
 • Technik górnictwa podziemnego
 • Technik handlowiec
 • Technik hodowca koni
 • Technik hodowca zwierząt
 • Technik hotelarstwa
 • Technik hutnik
 • Technik hydrolog
 • Technik informacji naukowej
 • Technik informatyk
 • Technik instrumentów muzycznych
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji
 • Technik księgarstwa
 • Technik kelner
 • Technik kucharz
 • Technik leśnik
 • Technik logistyk
 • Technik masażysta
 • Technik mechanik
 • Technik mechanik lotniczy
 • Technik mechanik okrętowy
 • Technik mechanizacji rolnictwa
 • Technik mechatronik
 • Technik meteorolog
 • Technik metrolog
 • Technik nawigator morski
 • Technik normowania pracy
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik obuwnik
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik odlewnik
 • Technik ogrodnik
 • Technik optyk
 • Technik organizacji produkcji
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik organizacji usług gastronomicznych
 • Technik ortopeda
 • Technik papiernictwa
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik poligraf
 • Technik położnictwa
 • Technik pożarnictwa
 • Technik prac biurowych
 • Technik przeróbki kopalin stałych
 • Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Technik pszczelarz
 • Technik rachunkowości
 • Technik rolnik
 • Technik rybactwa śródlądowego
 • Technik rybołówstwa morskiego
 • Technik spedytor
 • Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
 • Technik technologii ceramicznej
 • Technik technologii chemicznej
 • Technik technologii drewna
 • Technik technologii materiałów budowlanych
 • Technik technologii odzieży
 • Technik technologii szkła
 • Technik technologii wyrobów skórzanych
 • Technik technologii żywności
 • Technik technologii żywności — cukrownictwo
 • Technik technologii żywności — produkcja cukiernicza
 • Technik technologii żywności — produkcja koncentratów spożywczych
 • Technik technologii żywności — produkcja piekarsko-ciastkarska
 • Technik technologii żywności — przechowalnictwo chłodnicze i technologia mrożonej żywności
 • Technik technologii żywności — przetwórstwo fermentacyjne
 • Technik technologii żywności — przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie
 • Technik technologii żywności — przetwórstwo mięsne
 • Technik technologii żywności — przetwórstwo mleczarskie
 • Technik technologii żywności — przetwórstwo owocowo-warzywne
 • Technik technologii żywności — przetwórstwo rybne
 • Technik technologii żywności — przetwórstwo surowców olejarskich
 • Technik technologii żywności — przetwórstwo zbożowe
 • Technik technologii żywności — przetwórstwo ziemniaczane
 • Technik teleinformatyk
 • Technik telekomunikacji
 • Technik transportu kolejowego
 • Technik tyfloinformatyk
 • Technik urządzeń audiowizualnych
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik urządzeń ruchu lotniczego
 • Technik urządzeń sanitarnych
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
 • Technik weterynarii
 • Technik wiertnik
 • Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 • Technik włókiennik
 • Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
 • Technik żeglugi śródlądowej
 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.