TOGAF ang. The Open Group Architecture Framework

TOGAF
Metodyka
Architektura korporacyjna
Logo TOGAF
WłaścicielThe Open Group
RozpowszechnianieThe Open Group
Powstanie1995 r.
Aktualna wersjav. 9.1 (grudzień 2011 r.)
CertyfikacjaThe Open Group
SpołecznośćThe Open Group
Cykl ADM

projektowania i realizacji

architektury korporacyjnej


Oficjalna strona internetowa


TOGAF – sprawdzona metodyka i framework dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania architekturą informacyjną przedsiębiorstwa. Typowo architektura jest modelowana na czterech poziomach (domenach): procesy biznesowe, systemy informatyczne, dane oraz technologia. Właścicielem standardu jest konsorcjum The Open Group, które udostępnia specyfikację TOGAF bezpłatnie dla organizacji do ich własnego, niekomercyjnego wykorzystania.

Spis treści

Rozwój standardu

Standard TOGAF został opracowany przez The Open Group - konsorcjum instytucji, które jest niezależne zarówno do konkretnych dostawców jak i od technologii. Jego wizją jest zapewnienie przepływu informacji bez barier, czyli zapewnienie dostępu do zintegrowanej informacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i pomiędzy organizacjami, na bazie otwartych standardów i globalnej interoperacyjności.

Pierwsza wersja standardu powstała w roku 1995. The Open Group otrzymał pozwolenie amerykańskiego Departamentu Obrony na stworzenie standardu opartego na modelu TAFIM (ang. Technical Architecture Framework for Information Management), który sam w sobie był owocem wielu lat prac i milionów dolarów przeznaczonych na ten cel.

Tzw. edycja techniczna czyli TOGAF 7 został opublikowany w roku 2001. W niespełna rok później powstała wersja korporacyjna czyli TOGAF 8, która została bardzo szybko zaktualizowana i do roku 2006 dostępna była wersja 8.1, kiedy to powstał TOGAF 8.1.1. W tym czasie przybywało też sympatyków tego standardu. Wedle samego The Open Group do roku 2011 liczba przyznanych certyfikatów przekroczyła 15000. W związku z intensywnym rozwojem i zainteresowaniem standardem TOGAF, powstała wersje 9, a w grudniu 2011 roku wydana została wersja 9.1.

W porównaniu do wersji 9 i 8 nowa wersja wprowadzała wiele zmian, do których zaliczyć można:
 • usunięcie modelu kategoryzacji dokumentacji
 • usunięcie definicji mających charakter uniwersalny ze słownika
 • uspójnienie znaczenia i uporządkowanie stosowania terminów “aplikacja” oraz “system”
 • przegląd i uspójnienie celów poszczególnych faz cyklu ADM
 • przegląd i uspójnienie opisów dla faz E i F cyklu ADM
 • uporządkowanie i uspójnienie terminologii w zakresie architektury pośredniej oraz strategii implementacji
 • uporządkowanie i uspójnienie koncepcji poziomów architektonicznych, iteracji, partycji
 • wycofanie istniejącego w TOGAF 9 i wprowadzenie nowego rozdziału na temat SOA
 • wprowadzenie nowego podziału pryncypiów architektonicznych – w TOGAF 9 były ich trzy rodzaje: pryncypia korporacyjne (ang. enterprise principles), pryncypia architektoniczne (ang. architectural principles) oraz pryncypia IT (ang. IT principles) – obecnie pozostały dwa pierwsze rodzaje pryncypiów, a pryncypia IT włączono do pryncypiów korporacyjnych
 • uporządkowanie i uspójnienie metamodelu zawartości
 • doprecyzowanie zależności miedzy artefaktem a punktem widzenia
 • wprowadzenie nowych nazw na część artefaktów (na przykład artefakt: macierz Systemy/Dane nazwany został macierzą Aplikacje /Dane)
 • doprecyzowanie zależności miedzy repozytorium korporacyjnym a repozytorium architektonicznym


Zawartość TOGAF

Standard jest podzielony na 7 części.Rys.1. Komponenty TOGAF[1]


ADM

The Open Group zdefiniował TOGAF jako schemat architektóry - szczegółową metodę i zbiór wspierających narzędzi do tworzenia architektury IT oraz architektury korporacyjnej. TOGAF jest rezultatem zastosowania dobrych praktyk, które są gromadzone przez The Open Group. W konsekwencji wielką zaletą TOGAF jest to, że nie jest on własnością konkretnej firmy oraz to, że można go stosować nieodpłatnie. Jednakże oznacza to, że architekci muszą dostosować TOGAF do specyficznych potrzeb ich organizacji.

Wedle wspomnianego powyżej konsorcjum jest wiele frameworków architektóry, lecz TOGAF jest unikalny pod względem posiadania metody do tworzenia architektury czyli ADM (ang. TOGAF Architecture Development Method). ADM może być także użyta z innymi popularnymi frameworkami, co pozwala ją określić mianem niezależnej. Sam cykl AMD możemy zdefiniować jako metodę przedstawiającą jak krok po kroku zaprojektować i zrealizować architekturę korporacyjną w organizacji. Należy zaznaczyć, że jest to metoda iteracyjna, pozwalająca na stworzenie zarówno architektury strategicznej, jak i całego potencjału. Efektem działań w ramach cyklu AMD jest wprowadzenie istotnych zmian organizacyjny, tak na poziomie biznesowym, jak i IT.

Rys. Cykl AMD


W cyklu AMD wyróżnia się kilka procesów:
 • Przygotowanie (ang. Prelim) - na tym etapie określa się zakres organizacyjny architektury korporacyjne oraz pryncypia architektoniczne wraz z wyborem i dostosowaniem odpowiedniem metodyki.
 • Wizja architektury (ang. Architecture Vision) - proces ten polega na utworzeniu projektu architektonicznego, uwzględniającego cele, potrzeby, ograniczenia firmy, definicję zakresu, ryzyka itd.
 • Architektura biznesowa (ang. Business Architecture) - proces polega na przygotowaniu modeli referencyjnych oraz narzędzi, a także na opracowaniu bazowej i docelowej architektury dla domeny.
 • Architektura informatyczna (ang. Information System Architectures) - podobne czynności jak w przypadku powyżej przedstawionego procesu. Różnica polega na rozbiciu tego procesu na dwa subprocesy:
  • Architektura aplikacji
  • Architektura danych
 • Architektura techniczna (ang. Technology Architecture) - zob. wyżej.
 • Możliwości i rozwiązania (ang. Opportunities and Solutions) - proces polega na opracowaniu analizy luk, przeglądzie wymagań, opracowaniu ogólnych planów implementacji i strategii migracji. Ważne jest ponadto określenie portfela projektów i głównych pakietów prac.
 • Planowanie migracji (ang. Migration Planning) - na tym etapie dochodzi do zatwierdzenia architektur oraz przygotowanie planu migracji i kontraktów architektonicznych.
 • Nadzór implementacji (ang. Implementation Governance) - proces ten obejmuje zatwierdzenie kontraktów architektonicznych, nadzór zgodności, zapewnienie wdrożenia produktów oraz zamknięcie projektów.
 • Zarządzania zmianami (ang. Architecture Change Management) - stały proces zarządzania zmianami na poziomie praktyki architektonicznej.


Certyfikacja

W ramach The Open Group występują dwa programy certyfikacyjne. Pierwszy z nich dotyczy certyfikacji dla wersji TOGAF 8. Aby móc go uzyskać można uczęszczać na akredytowane przez The Open Group szkolenie dotyczące wersji 8. Po jego pozytywnym zakończeniu firma prowadząca szkolenie wysyła dane kursantów do The Open Group, który wystawia imienne certyfikaty. Są one ważne dwa lata, po czym można je w stosunkowo prosty sposób odnowić, ale wiąże się to z odpłatnością na rzecz The Open Group. Inną metodą uzyskania certyfikatu z TOGAF 8 jest zdanie egzaminu w Centrum Prometric. Kosztuje on 400 dolarów, składa się na niego 101 pytań testowych i trwa on 2 godziny. Aby egzamin był zdany, należy uzyskać 70% poprawnych odpowiedzi. Podczas egzaminu nie ma dostępu do specyfikacji TOGAF.

Zupełnie inaczej wygląda program certyfikacji dla wersji TOGAF 9.x. Przede wszystkim wprowadzono dwa poziomy certyfikacjiPoziom podstawowy - certyfikat potwierdza, że osoba posiadająca ma podstawowa wiedzę z zakresu głównych koncepcji TOGAF 9.x oraz rozumie jego kluczowe zasady i zasady architektury korporacyjnej.Poziom 2 - certyfikat potwierdza wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu TOGAF 9.x.

W przypadku nie zdania egzaminu kolejne podejście możliwe jest po upływie miesiąca czasu. Wszystkie egzaminy dla TOGAF 9.x zdawane są w centrach egzaminacyjnych firmy Prometric i tam też można dowiadywać się o ceny poszczególnych egzaminów. Wszystkie egzaminy na TOGAF 9.x są prowadzone w języku angielskim. Na stronach The Open Group można kupić zestawy przykładowych testów (dla poziomu 1 i 2) – ale nie ma zbiorczej bazy wszystkich testów.

Znaczenie

Główną zaletą standardu TOGAF jest jego kompleksowość. Dzięki wypracowaniu przejrzystych, precyzyjnych procedur, wszystko to, co wiąże się z planowaniem, projektowaniem, implementacją i zarządzaniem siecią informacyjną w przedsiębiorstwie jest po prostu znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia. Architektura, której bazą jest TOGAF, jest z reguły znacznie lepiej osadzona w realiach korporacyjnych i nie trzeba się obawiać, że jakiś element zostanie przeoczony albo, że zastosowane rozwiązania nie będą dobrze ze sobą współpracowały. TOGAF z założenia eliminuje tego rodzaju „niespodzianki", sprawiając tym samym, że zastosowana architektura jest efektywniejsza i tańsza zarazem.

Z samego wdrożenia architektury korporacyjnej firma z kolei może skorzystać, bowiem oferuje ona:
 • ułatwioną komunikację pomiędzy biznesem i IT
 • jasne powiązania na linii biznes i IT
 • określone zasady podejmowania inicjatyw w organizacji
 • ułatwiony nadzór IT
 • podniesienie poziomu ciągłości działania
 • zdolność dopasowania IT do zmian strategicznych w organizacji
 • integrację danych między systemami IT
 • podniesienie efektywności budowy usług biznesowych lub/i IT
 • ułatwienie zakupów rozwiązań IT


Warto zaznaczyć, że korzyści płynące z wdrożenia architektury, przy wsparciu TOGAF, są łatwiejsze do osiągnięcia, jeśli uświadomimy sobie, że organizacje biznesowe są w istocie bardzo uzależnione od IT, choć istnieją mocne antagonizmy na linii biznes-IT. Ponadto istnieje przekonanie w wielu firmach o braku efektywności IT, redundancji systemów czy duplikacji informacji.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

Znaki towarowe

 • TOGAF®, TOGAF® 9.1 are registered trade marks of The Open Group in the United States and other countries;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.