Szkolenie

Szkolenie - zajęcie, którego celem jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jak również kwalifikacji ogólnych, tzn. potrzebnych do wykonywania pracy (w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia).

Spis treści

Rodzaje szkoleń  • szkolenie otwarte - dostępne dla wszystkich, a udział w nim jest dobrowolny. Przedsiębiorstwa mogą wysyłać swoich pracowników na takie szkolenia, pokrywając część kosztów uczestnictwa;
  • szkolenie zamknięte - organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu (np. szkolenie członków danej organizacji). Na takie szkolenia uczestnicy są kierowani przez organizatora, czyli najczęściej pracodawcę;
  • szkolenie wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) - prowadzone z pomocą własnej kadry szkoleniowej zakładu pracy;
  • szkolenie zewnętrzne - szkolenie, które zakład pracy zleca wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym.


DofinansowaniePracodawcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, utworzyli zakładowy fundusz szkoleniowy przeznaczony na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, mogą starać się o dofinansowanie szkoleń z Funduszu Pracy oraz z funduszy Unii Europejskiej.

Zobacz też

BibliografiaT. W. Nowacki: Kształcenie i doskonalenie pracowników. Zarys andragogiki pracy. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983

P. Tissot: Terminology of vocational training policy. A multilingual glossary for an enlarged Europe. Office for Official Publications of the European Communites, Luxembourg 2004
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.