Szkolenia BHP ang. Occupational Safety and Health Training

Szkolenia BHP – szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy, które zobowiązany jest przeprowadzić pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy oraz które musi on przeprowadzać okresowo.

Spis treści

Treść szkoleń BHPSzkolenia BHP powinny dostarczyć pracownikom wiedzy na temat:

 • czynników środowiska pracy mogących powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz odpowiednich środków i działań zapobiegawczych,


 • przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,


 • umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.


Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia wstępne

Muszą być przeprowadzane dla uczniów lub studentów odbywających praktyki oraz wszystkich nowych pracowników. Obejmują:

 • szkolenie wstępne ogólne (tzw. instruktaż ogólny) – zaprezentowanie pracownikom wszelkich podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy. Przedstawienie im przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym zakładzie pracy, a także zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.


Instruktaż ogólny może przeprowadzić pracownik służby BHP, osoba wykonująca w firmie zadania tej służby lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę, który posiada odpowiednia wiedzę oraz umiejętności, aby móc właściwie przeprowadzić szkolenie.

 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy (tzw. instruktaż stanowiskowy) - zaprezentowanie pracownikom czynników środowiska pracy występujących na ich stanowiskach i ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Przedstawienie im sposobów ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metod bezpiecznego wykonywania pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.


Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić osoba wyznaczona przez pracodawcę, która kieruje pracownikami lub sam pracodawca, jeśli posiadają oni odpowiednie kwalifikacje i Doświadczenie zawodowe oraz są przeszkoleni w zakresie metod prowadzenia instruktażustanowiskowego.

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Szkolenia okresowe

Mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenia te obowiązują:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 • pracownicy inżynieryjno- techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
 • pracownicy administracyjno- biurowi i inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Częstotliwość organizowania szkoleń okresowych:
 • do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy: dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów),
 • do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy: dla pozostałych pracowników.


Zobacz też

Bibliografia

KODEKS PRACY z dnia 26 czerwca 1974 r. (brzmienie od 1.03.2006 r.) Dział X, Rozdział VIII Szkolenia.

ROZPORZNDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 25 października 2015 r.